7 Οκτ 2011

Μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων με βάση του βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια (Η σφαγή των αμνών!)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΕΙΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Σε κάθε βαθμό  αντιστοιχεί και ένας βασικός μισθός (μεικτά) ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου(ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ)
Ο βασικός μισθός (μεικτά)  της κατηγορίας ΥΕ στον αρχικό βαθμό ΣΤ (νεοδιόριστος) είναι 780 ευρώ ( κάπου 550 καθαρά)!
Ο βασικός μισθός (μεικτά)  της κατηγορίας ΔΕ στον αρχικό βαθμό ΣΤ (νεοδιόριστος) είναι 780 Χ 1,10 = 858 ευρώ
Ο βασικός μισθός (μεικτά)  της κατηγορίας ΤΕ στον αρχικό βαθμό ΣΤ (νεοδιόριστος) είναι 780 Χ1,33= 1037 ευρώ
Ο βασικός μισθός (μεικτά)  της κατηγορίας ΠΕ στον αρχικό βαθμό ΣΤ (νεοδιόριστος) είναι 780 Χ 1,40= 1092 ευρώ
Οι βασικοί μισθοί (μεικτοί) των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής :
Α. Του βαθμού Ε με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό(10%).
Β. Του βαθμού Δ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%).
Γ. Του βαθμού Γ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Δ. Του βαθμού Β με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Ε. Του βαθμού Α με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 
Και διαμορφώνονται
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:           ΥΕ        ΔΕ           ΤΕ         ΠΕ
ΒΑΘΜΟΣ
Α                                                 -           -          1.992     2.096
Β                                                 -        1.497      1.811     1.906
Γ                                             1.134      1.248      1.509     1.588
Δ                                                986     1.085      1.312     1.381
Ε                                                858        943      1.141     1.201
ΣΤ                                              780        858      1.037     1.092
Τώρα μέσα σε κάθε βαθμό εκτός από τον  εισαγωγικό δηλαδή τον ΣΤ,  τον Β και  τον Α βαθμό διαμορφώνονται τα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ), τα οποία όμως είναι διαφορετικά ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία του υπαλλήλου
Έτσι
Στον Βαθμό Ε
Για την ΥΕ κατηγορία υπάρχουν                    5 ΜΚ
Για την ΔΕ κατηγορία υπάρχουν                    3 ΜΚ
Για τις  ΤΕ και ΠΕ  κατηγορίες υπάρχουν        2 ΜΚ
Στον Βαθμό Δ
Για την ΥΕ κατηγορία υπάρχουν                    6 ΜΚ
Για την ΔΕ κατηγορία υπάρχουν                    4 ΜΚ
Για τις  ΤΕ και ΠΕ  κατηγορίες υπάρχουν        3 ΜΚ
Στο βαθμό  Γ
Για την ΔΕ κατηγορία υπάρχουν                    5 ΜΚ
Για τις  ΤΕ και ΠΕ  κατηγορίες υπάρχουν        4 ΜΚ
Στο βαθμό Β  και στο βαθμό Α υπάρχει μόνο ένα κλιμάκιο αυτό του βασικού μισθού του βαθμού
Ετσι οι μισθοί καταλήγουν ως εξής
ΥΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ            780 ευρώ
Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο            858 ευρώ
2ο κλιμάκιο            875 ευρώ
3ο κλιμάκιο            892 ευρώ
4ο κλιμάκιο            910 ευρώ
5ο κλιμάκιο            928 ευρώ
Βαθμός Δ                
1ο κλιμάκιο            986 ευρώ
2ο κλιμάκιο          1006 ευρώ
3ο κλιμάκιο          1026 ευρώ
4ο κλιμάκιο          1047 ευρώ
5ο κλιμάκιο          1068 ευρώ
6ο κλιμάκιο          1089 ευρώ
Και εδώ τερματίζει μισθολογικά ο υπάλληλος της κατηγορίας ΥΕ…
Που σημαίνει ότι μετά από 35 χρόνια δουλειάς και εφ όσον τον κρίνουν εξελίξιμο σε όλους τους βαθμούς της κατηγορίας του έχει ως  τελευταίο μισθό 1089 ευρώ μεικτά ή  800 ευρώ  περίπου καθαρά     ( ενδέχεται και λίγο λιγότερα) !!!!!!!
ΔΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ          858 ευρώ
Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο          943 ευρώ
2ο κλιμάκιο          962 ευρώ
3ο κλιμάκιο          981 ευρώ
Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο         1085 ευρώ
2ο κλιμάκιο         1107 ευρώ
3ο κλιμάκιο         1129 ευρώ
4ο κλιμάκιο         1152 ευρώ
Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο         1248 ευρώ
2ο κλιμάκιο         1273 ευρώ
3ο κλιμάκιο         1298 ευρώ
4ο κλιμάκιο         1324 ευρώ
5ο κλιμάκιο         1350 ευρώ
Βαθμός Β           1497 ευρώ
Και εδώ τερματίζει μισθολογικά ο υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ…
Που σημαίνει ότι μετά από 35 χρόνια δουλειάς και εφ όσον τον κρίνουν εξελίξιμο σε όλους τους βαθμούς της κατηγορίας του έχει ως  τελευταίο μισθό 1497 ευρώ μεικτά ή  1100 ευρώ  περίπου καθαρά (ενδέχεται και κάπως  λιγότερα)!!!
ΤΕ  κατηγορία
Βαθμός ΣΤ          1037 ευρώ
Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο          1141 ευρώ
2ο κλιμάκιο          1164 ευρώ
Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο          1312 ευρώ
2ο κλιμάκιο          1338 ευρώ
3ο κλιμάκιο          1365 ευρώ
Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο         1509 ευρώ
2ο κλιμάκιο         1539 ευρώ
3ο κλιμάκιο         1570 ευρώ
4ο κλιμάκιο         1601 ευρώ
Βαθμός Β           1811 ευρώ
Βαθμός Α           1992 ευρώ 
Και εδώ τερματίζει μισθολογικά ο υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ…
Που σημαίνει ότι μετά από 35 χρόνια δουλειάς και εφ όσον τον κρίνουν εξελίξιμο σε όλους τους βαθμούς της κατηγορίας του και εφόσον είναι  ένας από τους ελάχιστους που θα πάρουν το βαθμό Α έχει ως  τελευταίο μισθό 1992 ευρώ μεικτά ή  1500 ευρώ  περίπου καθαρά !!!
ΠΕ κατηγορία
Βαθμός ΣΤ        1092 ευρώ
Βαθμός Ε
1ο κλιμάκιο        1201 ευρώ
2ο κλιμάκιο        1225 ευρώ
Βαθμός Δ
1ο κλιμάκιο        1381 ευρώ
2ο κλιμάκιο        1409 ευρώ
3ο κλιμάκιο        1437 ευρώ
Βαθμός Γ
1ο κλιμάκιο        1588 ευρώ
2ο κλιμάκιο        1620 ευρώ
3ο κλιμάκιο        1652 ευρώ
4ο κλιμάκιο        1685 ευρώ
Βαθμός Β          1906 ευρώ
Βαθμός Α          2096 ευρώ
Και εδώ τερματίζει μισθολογικά ο υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ…
Που σημαίνει ότι μετά από 35 χρόνια δουλειάς και εφ όσον τον κρίνουν εξελίξιμο σε όλους τους βαθμούς της κατηγορίας του και εφόσον είναι  ένας από τους ελάχιστους που θα πάρουν το βαθμό Α’,  έχει ως  τελευταίο μισθό 2096 ευρώ μεικτά ή  1600 ευρώ  περίπου καθαρά !!!
Τώρα σε αυτές τις μεικτές απολαβές:
Προσθέστε και 50 ευρώ εφόσον ο υπάλληλος έχει  ένα παιδί ή 70 ευρώ για δυο παιδιά και 120 ευρώ για τρία παιδιά κλπ και μέχρις τα παιδιά να φθάσουν στην ηλικία  των 19 ετών ή 24 ετών εφόσον φοιτούν στην ανώτερη  ή ανώτατη εκπαίδευση
Ένα κάποιος από τους υπαλλήλους κριθεί(;) σε θέση ευθύνης παίρνει και τα ανάλογα επιδόματα
α) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, επτακόσια ευρώ (€700)
β) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια ευρώ (€400)
γ)  Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης διακόσια πενήντα ευρώ (€250)
δ) Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, εκατό ευρώ (€100).
 Οι προϊστάμενοι διοίκησης των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δικαιούνται τα ανωτέρω ποσά σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
 
 
 απο την αγωνιστικη παρεμβαση νοσοκομειου Πρεβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια: