15 Δεκ 2010

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΟΠΥ-ΙΚΑ

Σχέδιο Νόμου ΥΥΚΑ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ
*ΠΡΟΣΟΧΗ : O  ΟΠΥ μετανομάστηκε σε  ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

                                                ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

Κεφάλαιο 1ο
Σύστημα Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και οι συμφωνίες - πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των ν.π.δ.δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και τις συμφωνίες- πλαίσιο συνάπτουν μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η εφαρμογή του παρόντος δύναται να επεκτείνεται στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και σε συμφωνίες- πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών άλλων φορέων και να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της..
3. «Συμβάσεις προμηθειών» είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση προϊόντων του άρθρου 2 του παρόντος. Στην έννοια των «συμβάσεων προμηθειών» υπάγονται οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι παρακαταθήκες, καθώς και κάθε άλλου είδους ενοχικές συμβάσεις.
            4. «Συμβάσεις υπηρεσιών» είναι οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες του άρθρου 3 του παρόντος.
            5. «Συμφωνία-πλαίσιο» είναι η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες. Η συμφωνία- πλαίσιο δύναται να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες, να συνάπτεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό οικονομικών φορέων.
            6. «Αναθέτουσα αρχή» δύναται να είναι: α) ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες- πλαίσιο, για λογαριασμό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που εποπτεύονται και ελέγχονται από την οικεία υγειονομική περιφέρεια. β) περισσότεροι ή όλοι οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών δύνανται να συνάπτουν και να εκτελούν από κοινού ενοποιημένες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως και συμφωνίες- πλαίσιο. γ) κατ’ εξαίρεση συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών συνάπτουν απευθείας οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος , κατόπιν εγκρίσεως σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών τους. Οι συμβάσεις δύναται να αφορούν ιδίως την προμήθεια υλικών καθαριότητας, ιατρικών αερίων, καυσίμων, τροφίμων, ποτών, γραφικής ύλης, εντύπων, καθώς και υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας. δ) οι αναθέτουσες αρχές υπό στοιχεία α και β δύνανται να εκχωρούν, με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.
7. «Οικονομικός φορέας» είναι ο προμηθευτής ή ο πάροχος των υπηρεσιών που συνάπτει σύμβαση προμηθειών και υπηρεσιών ή συμφωνία- πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή. Δύναται να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, όπως κοινοπραξία , ανεξαρτήτως εθνικότητας.


Άρθρο 2 - Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών
1. Αντικείμενο των συμβάσεων προμηθειών δύναται να είναι οι εξής κατηγορίες προϊόντων:
Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα, μη ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα, οδοντιατρικά προϊόντα, «In Vitro» διαγνωστικά προϊόντα, αναισθησιολογικά και αναπνευστικά προϊόντα, οφθαλμολογικά προϊόντα και προϊόντα οπτικής, προϊόντα μίας χρήσεως, υλικά καθαριότητας, ιατρικά αέρια, καύσιμα, τρόφιμα, ποτά, έντυπα - γραφική ύλη,- ναρκωτικά, εμβόλια και φαρμακευτικά σκευάσματα που διανέμονται από τις Διευθύνσεις της Υγιεινής των Νομαρχιών ή τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή τα νοσοκομεία, αντιδραστήρες αιμοδοσίας κάθε μορφής και διαδικασίας ελέγχου του αίματος, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, ιματισμός, ηλεκτρομηχανικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εξοπλισμός εγκαταστάσεων, επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία, τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, προϊόντα διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοβολίας, μεταφορικά μέσα, πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μηχανολογικός εξοπλισμός.
2. Σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και ταυτόχρονα την τοποθέτηση και εγκατάσταση αυτών συνιστά «σύμβαση προμηθειών».
3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες πάσης φύσεως εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος που ανατίθενται στη Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1398/1983 «Για την κύρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας, τη ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων», όπως τροποποιήθηκαν από τους νόμους 2519/1997 και 2737/1999.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και άλλα προϊόντα.


Άρθρο 3 - Αντικείμενο συμβάσεων υπηρεσιών
1. Αντικείμενο των συμβάσεων υπηρεσιών δύναται να είναι οι εξής υπηρεσίες:
Εστίασης, καθαρισμού, ασφάλειας – φύλαξης, συντήρησης, διαχείρισης ακινήτων, πληροφορικής, πλύσης - καθαρισμού - σιδερώματος ιματισμού, αποκομιδής αποβλήτων, λογιστικής υποστήριξης, εξειδικευμένων μεταφορών (π.χ. αίματος - παραγώγων αίματος - μοσχευμάτων κ.λπ.), διανομής και αποθήκευσης προϊόντων και εξοπλισμού.
2. Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες από τα προαναφερόμενα, θεωρείται «σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και άλλες υπηρεσίες.

Άρθρο 4 - Συμφωνία- πλαίσιο
1. Για την προμήθεια ομοειδών και επαναλαμβανόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται να προκηρύσσουν διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και με δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ για την ανάδειξη ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο.
2. Η διάρκεια της συμφωνίας- πλαίσιο προβλέπεται στην προκήρυξη και πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.
3. Αντικείμενο της συμφωνίας- πλαίσιο είναι η προμήθεια συγκεκριμένου είδους προϊόντων και υπηρεσιών, ορισμένης ποσότητας και τιμής, για την οποία πρόκειται να συναφθούν επιμέρους συμβάσεις κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου.
4. Για τη σύναψη των επιμέρους συμβάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α).

Άρθρο 5 - Προγραμματισμός προμηθειών
1. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους κάθε φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος καταρτίζει Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών για το επόμενο έτος με βάση α) τις πραγματικές και αιτιολογημένες ανάγκες του και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών του, που ενέκρινε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Πρόγραμμα αυτό περιέχει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το κριτήριο αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την αξιολόγηση του αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) και βασίζεται στα απολογιστικά στοιχεία δεικτών της τελευταίας διετίας, με έτος αναφοράς το 2011. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση και ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων δεικτών. Την ευθύνη για το σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.
2. Κάθε φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποβάλλει Σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Το Τμήμα Προμηθειών της Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την εισήγηση για έγκριση της σκοπιμότητας των Προγραμμάτων όλων των φορέων ευθύνης του και την κατάρτιση, έως το τέλος Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών μετά από έγκριση της Δ.Υ.Π.Ε. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η έγκριση δεν είναι δυνατή εάν σημειώνονται υπερβάσεις από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας.
Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζονται κατά κωδικό αριθμό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, των οποίων εγκρίνεται η προμήθεια ή η παροχή για το επόμενο έτος, η αποδεκτή τιμή μονάδας, όπως ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προδιαγραφών του άρθρου 7 του παρόντος και η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας, οι τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, οι χρόνοι και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο τρόπος πληρωμής και η διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, όπως και ό,τι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.
Την ευθύνη για την κατάρτιση και υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών φέρει ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας.
3. Η διαπίστωση παρεκκλίσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, από την αποδεκτή τιμή μονάδας των προϊόντων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, από τις τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα και κάθε παράβαση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου εν γένει συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας τιμωρούμενο με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
4. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια υποβάλλει το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών στην Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών του άρθρου 6 του παρόντος νόμου μέχρι την 1η Απριλίου, προκειμένου να καθοριστούν α) ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να διενεργηθούν σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, β) η αναθέτουσα αρχή, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης. Το τελικό Πρόγραμμα αποτελεί το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών εγκρίνει το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών και το κοινοποιεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο οφείλει να το εντάξει εντός μηνός από την υποβολή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α).
6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση ένταξης στο σχέδιο Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών κάθε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και συνεπώς στο Περιφερειακό και στο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ με ΦΠΑ, κατά τα οριζόμενα στην ΥΑ 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β).
7. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια πραγματοποιεί έλεγχο και απογραφή των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος, ως προς τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν και την εκτέλεση εν γένει του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό συντάσσει και υποβάλει εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους στους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών έκθεση με πλήρη απολογιστικά στοιχεία ως προς το ύψος της συνολικής δαπάνης των συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τις τυχόν υπερβάσεις της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών και την αιτιολόγησή τους, τη μεταβολή των αποθεμάτων ή τις τυχόν ελλείψεις που σημειώθηκαν, κατά φορέα, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση των συμβάσεων. Η έκθεση αυτή αποτελεί υποχρεωτικά τη βάση για την κατάρτιση του σχεδίου Προμηθειών και Υπηρεσιών του επόμενου έτους.
8. Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων και εκτάκτων αναγκών, καθώς και ανωτέρας βίας, προκύπτει ανάγκη συμπλήρωσης του σχεδίου Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και κατά συνέπεια του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας αυτοτελώς ή μετά από πρόταση του Διοικητή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόταση τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται το ύψος της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού της Υγειονομικής Περιφέρειας. Το τροποποιημένο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών εφόσον εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι προβαλλόμενες από το Διοικητή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή/και από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας ως απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες είναι πλασματικές ο Διοικητής του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ή/και ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας τιμωρείται πειθαρχικά με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 6- Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών
1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται «Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών» (Σ.Ε.Π.), με στόχο την ενοποίηση των διαγωνισμών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο εθνικό ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία κλίμακας. Η Σ.Ε.Π. αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο,  
β) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών, ως μέλη, αναπληρούμενους από τους Υποδιοικητές αυτών και
γ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προδιαγραφών, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον αντιπρόεδρο
2. Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών είναι:
α) η απόφαση σχετικά με το ποιοι διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να διενεργηθούν σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας ή περισσότερων Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η εκχώρηση με τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος σε φορέα του άρθρου 1, παράγραφος 6, στοιχείο δ ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση των συμβάσεων.
β) σε περίπτωση που αυτοί διενεργούνται σε επίπεδο περισσότερων Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, ο καθορισμός της αναθέτουσας αρχής, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού, τη σύναψη και τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) η σύνταξη του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών,
δ) η ανάρτηση στο δικτυακό της τόπο όλων των δεδομένων και στοιχείων, όπως απολογιστικά στοιχεία χρήσης, αποτελέσματα δεικτών λειτουργίας, ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών, γεωγραφική κατανομή αναγκών υπηρεσιών υγείας, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών, καθώς και του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών.
3. Η Σ.Ε.Π. συνέρχεται άπαξ ετησίως σε τακτική συνέλευση, μετά την υποβολή των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών, την 1η Απριλίου κάθε έτους, ή για τυχόν ειδικά θέματα, σε έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'). Στις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να μετέχουν χωρίς ψήφο, ειδικοί εμπειρογνώμονες, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
4. Η Σ.Ε.Π. υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, παρακολουθούν την εκτέλεση των αποφάσεων και γενικότερα εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών και του Υπουργείου.
Άρθρο 7- Εξόφληση προμηθευτών
1. Μετά από έγκριση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των εμπορικών Τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού ή του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών αντιστοίχως με την απευθείας εξόφληση του οικονομικού φορέα από την Τράπεζα, υπό όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του ή των οικονομικών φορέων.
2. Προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση είναι α) το αντικείμενο της σύμβασης να περιλαμβάνεται στο ετήσιο Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, και β) το ποσό του δανείου να μην υπερβαίνει το 70% του ποσού της προϋπολογισθείσης δαπάνης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των Τραπεζών και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 8- Συγκρότηση της Επιτροπής Προδιαγραφών (Ε.Π.)
1. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α) μετονομάζεται σε «Επιτροπή Προδιαγραφών (Ε.Π.)» αποτελούμενη από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρία  μέλη.
               2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Προδιαγραφών καθώς και οι αναπληρωτές του Αντιπροέδρου και των μελών ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι πρόσωπα με εμπειρία στο αντικείμενο της θέσπισης προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής και να διαθέτει άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία στο αντικείμενο της εξειδίκευση τους και να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.
               3. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής α. γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β. διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.
               4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση μέλους, διορίζεται νέο για το υπόλοιπο της θητείας. Τα μέλη της Επιτροπής εκπίπτουν από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση ή εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
               5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α΄ βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας. Τα μέλη εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.
               6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπή Προδιαγραφών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως: α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Επιτροπής, η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτής, η νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και της μορφής των εισηγήσεων, β) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτήν, γ) η δημιουργία ειδικών Επιτροπών για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και η διαδικασία λειτουργίας αυτών, δ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της, ε) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας της.
               7. Η Επιτροπή Προδιαγραφών συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και δύο από τα λοιπά μέλη της, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πλήρη πρακτικά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προδιαγραφών καταχωρίζονται σε αρχείο και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Άρθρο 9- Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι οι ακόλουθες:
1. Ο καθορισμός των ενιαίων προδιαγραφών και προτύπων ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν, υπηρεσιών για τη σύνταξη των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών,
2. Η διακήρυξη των διαγωνισμών και η σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργούνται κατά τους όρους του παρόντος νόμου.
3. Η ανάθεση στην ανώνυμη εταιρία «Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών» ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε., της δημιουργίας, τήρησης και επικαιροποίησης Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών, καθώς και της σύνταξης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ανά προϊόν και υπηρεσία και προτύπων ανάλωσης/ανάγκης ανά μονάδα αναφοράς.
4. Η έγκριση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και η δημοσιοποίηση αυτών , κατά τη κείμενη νομοθεσία,.
5. Η κατάρτιση και επικαιροποίηση της ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.
6. Η δημιουργία βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου Τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του και οι προϋποθέσεις δημοσιότητάς της.

Άρθρο 10- Διάρθρωση Επιτροπής – Θέματα προσωπικού
Η Επιτροπή Προδιαγραφών υποστηρίζεται λειτουργικά από Διεύθυνση, Τμήματα και Γραμματεία, ως εξής:
1. Η Διεύθυνση Υποστήριξης συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν. Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τμήμα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης
Διαχειρίζεται θέματα προσωπικού και οικονομικής λειτουργίας της Επιτροπής Προδιαγραφών.
β) Τμήμα Προδιαγραφών και Ποιότητας:
(αα) ελέγχει και εισηγείται την έγκριση των προδιαγραφών των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που καταρτίζονται εκάστοτε από τον φορέα του άρθρου 10.
(ββ) παρακολουθεί τις εξελίξεις ιατρική τεχνολογία και εισηγείται την εκπόνηση προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών προς τον φορέα του άρθρου 10.
γ) Τμήμα Παρατηρητηρίου Τιμών
Συλλέγει πληροφορίες για τις τιμές προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών υγείας και αναρτά σε ειδικό κατάλογο, στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Προδιαγραφών, τις χαμηλότερες αυτών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής.
2. Η Γραμματεία παρέχει:
Γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής Προδιαγραφών και των συνεδριάσεων της,
3. Στην Επιτροπή Προδιαγραφών συστήνονται 10 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 6 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται μία θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης και τρεις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής.
3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:
 Α. Κατηγορία ΠΕ
 (α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέσεις 1.
(β) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα, θέσεις 1.
(γ) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών με ειδίκευση στις Λειτουργίες Διαχείρισης Εφοδιασμού, θέσεις 1.
 Β. Κατηγορία ΤΕ
 (α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού, θέσεις 2.
 (β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση 1.
Γ. Κατηγορία ΔΕ
 (α) ΔΕ Διοικητικού, θέσεις 3.
 Δ. Κατηγορία ΥΕ
 (α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις 1.
Η κατανομή των θέσεων του μόνιμου προσωπικού κατά οργανωτική μονάδα γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Προδιαγραφών.
4. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό πρέπει να έχει ειδίκευση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς:
Α. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης.
Β. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Γ. Διοίκησης - Διασφάλισης Ποιότητας.
Δ. Ιατρικής Επιστήμης.
Ε. Οδοντιατρικής.
Στ. Φαρμακευτικής.
Ζ. Νοσηλευτικής.
Θ. Διατροφολογίας / Τεχνολογίας Τροφίμων.
5. Η Επιτροπή Προδιαγραφών δύναται, με αποφάσεις που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να συνάπτει συμβάσεις με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και της αλλοδαπής για την υποστήριξη του έργου της, την απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας στα θέματα ιδίως προδιαγραφών, τιμών και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εφαρμογή πληροφοριακών και άλλων συστημάτων και διαδικασιών.

Αρθρο 11 Διενέργεια διαγωνισμών- Σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 12, είναι αρμόδια για α) την επιλογή της προσήκουσας, κατά περίπτωση, διαγωνιστικής διαδικασίας, β) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, γ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού, δ) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ε) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, στ) την εξεύρεση πόρων για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, ζ) την αποπληρωμή του τιμήματος.

Άρθρο 12- Εκχώρηση αρμοδιότητας
1. Κατόπιν απόφασης της Σ.Ε.Π., σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος, οι αναθέτουσες αρχές εκχωρούν σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα της αναθέτουσας αρχής ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην πράξη της εκχώρησης, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και την εκτέλεση της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Η επιλογή του ανωτέρω φορέα πραγματοποιείται μετά από προκήρυξη διαγωνισμού, ανοιχτού ή με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, ο οποίος υποχρεωτικά δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και με κριτήριο την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά ή τη χαμηλότερη τιμή ανάλογα με το αντικείμενο των συμβάσεων.
3. Ο φορέας υποχρεωτικά καταρτίζει έκθεση με αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία, την οποία καταθέτει στην εξουσιοδοτούσα αναθέτουσα αρχή. Ως αμοιβή του φορέα ορίζεται ποσοστό από 5% έως 25% επί της θετικής διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της μειοδοτικής του προσφοράς και του τελικού οικονομικού αποτελέσματος, βάσει των ως άνω απολογιστικών στοιχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ανακαθορισθεί ή να κλιμακωθεί το ποσοστό αμοιβής του φορέα, λαμβανομένων υπ’ όψη οικονομικών αποτελεσμάτων.
4. Η πράξη εκχώρησης υποχρεωτικά προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών με τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας που εκχωρείται, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.

Άρθρο 13- Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών
Η παράγραφος 12 του άρθρου 27 του Νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ Β 128) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε διαγωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών, που προκηρύσσεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, καθώς και σε όμοιους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί και δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τεχνικών ή οικονομικών προσφορών, οικονομικές προσφορές ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως η λειτουργία του προβλεπόταν από το Νόμο. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66) και το Ν. 3867/2010 συμπληρούμενο από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος, απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, καθώς και στις περιπτώσεις που έχουν λήξει συμβάσεις ή παρατάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές υπηρεσιών, η καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.» Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από τη δημοσίευση του Ν. 3867/2010.

Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων του παρόντος νόμου άρχεται από 1.01.2012, πλην των άρθρων 8, 9 και 10, η ισχύς των οποίων άρχεται με την ένταξη του πρώτου Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δημοσίου.
2. Μέχρι την ένταξη του πρώτου Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δημοσίου η Ε.Π.Υ., που εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών που εκκρεμούν.
3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος οι υπηρετούντες στις δεκατέσσερις (14) καταργούμενες θέσεις μόνιμου προσωπικού της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις, εφόσον υπηρετούν σε αυτή με απόσπαση ή μετατίθενται ή μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων. Οι λοιποί υπηρετούντες στις 10 θέσεις επιστημονικού προσωπικού παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής Προδιαγραφών μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους, εφόσον υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μετατάσσονται σε παρεμφερείς θέσεις των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικών προσώπων, εφόσον υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις
Από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του Νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134), όπως και κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Εξαιρείται η διάταξη του εδαφίου υπ’ αριθμ. δ) της περίπτωσης εε) του άρθρου 3 του εν λόγω Νόμου περί του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης.


Κεφάλαιο 2ο
Σύσταση «Οργανισμού Παροχών Υγείας»

Άρθρο 16-Σύσταση – Επωνυμία
1. Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Οργανισμός Παροχών Υγείας (Ο.Π.Υ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα την Αθήνα. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί εποπτεία στα θέματα που αφορούν την παροχή, τον έλεγχο και την κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας προς τα υπαγόμενα πρόσωπα στον Ο.Π.Υ.. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ασκεί εποπτεία στα θέματα που αφορούν την έκταση των παροχών υγείας, την οικονομική διαχείριση, τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση του Ο.Π.Υ. καθώς και στα θέματα λειτουργίας και προσωπικού αυτού. Οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν τον Οργανισμό εκδίδονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
2. Στον Οργανισμό εντάσσονται, οι Κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ, ως προς τις παροχές τους σε είδος, ο ΟΠΑΔ και ο Οίκος Ναύτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να εντάσσονται στον Ο.Π.Υ. και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και κάθε άλλη κατηγορία δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης.

Άρθρο 17-Σκοπός – Υπαγόμενα Πρόσωπα
Σκοπός του Οργανισμού Παροχών Υγείας είναι:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και προστατευόμενα μέλη οικογενείας αυτών, των εντασσόμενων φορέων και κλάδων υγείας, τα οριζόμενα από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.
β. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συμβεβλημένων ιατρών, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών όπου και όποτε αυτό απαιτείται.
γ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η λειτουργία των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, η θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.
δ. Η συνεργασία των Κέντρων Υγείας, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικοί ιατροί) του ΕΣΥ, των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας των ΟΤΑ και άλλων οργανισμών ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που μαζί με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας του Ο.Π.Υ. και τους συμβεβλημένους ιατρούς του συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η οποία θα γίνεται με βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Συντονισμού του άρθρου 31 του Ν. 3863/2010.

Άρθρο 18-Πόροι – Περιουσία
1. Πόροι του Οργανισμού Παροχών Υγείας είναι:
α. Ετήσια Επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ. Η επιχορήγηση αυτή αφορά: Τη συμμετοχή του δημοσίου στην τριμερή χρηματοδότηση νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, βάσει του άρθρου 35 του ν.2084/1992 και την κρατική συμμετοχή για τον ΟΓΑ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου – εργοδότη.
Από την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. θεσπίζεται εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου σε ποσοστό 5,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
γ. Η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων που ανέρχεται σε ποσοστό 4%. Η εισφορά 2,55% των συνταξιούχων του δημοσίου αυξάνεται από 1-1-2012 κατά 0,70% και από 1-1-2013 κατά 0,75% και διαμορφώνεται τελικά σε 4%. Στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισμών που η εν λόγω εισφορά είναι μικρότερη από το παραπάνω τελικό ποσοστό, αυτή από 1-1-2011 διαμορφώνεται στο 4%.
δ. Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων φορέων και Κλάδων Υγείας που εντάσσονται, οι πρόσοδοι περιουσίας τους, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από τη νομοθεσία τους ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.
ε. Πρόσοδοι από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων και αξιών.
στ. Ποσά από επιβολή προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών.
ζ. Δωρεές, Κληρονομιές, κληροδοτήματα και κτήσεις από άλλη χαριστική αιτία.
η. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τον Ο.Π.Υ., καθώς και σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας.
2. Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας και του Οίκου Ναύτη, εξακολουθούν να συνεισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών. Οι εισφορές για παροχές υγείας των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ εισπράττονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Υ..
3. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης των ποσών που συνεισπράττονται τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τα λειτουργικά έξοδα του Ο.Π.Υ. καλύπτονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτού, από πιστώσεις του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΠΑΔ και βαρύνουν τους εν λόγω οργανισμούς.

Άρθρο 19-Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
α. Τον Πρόεδρο.
β. Τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα υγείας, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος των ασφαλισμένων που προτείνεται από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, ένας (1) εκπρόσωπος των εργοδοτών, που προτείνεται από τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ με τον αναπληρωτή του και ένας (1) εκπρόσωπος των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωτή του. Τα ανωτέρω μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
γ. Τρεις (3) εκπροσώπους που προτείνονται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους και έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος του διοικητικού ή του υγειονομικού ή του ιατρικού προσωπικού του Ο.Π.Υ., όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Υ. και ανάλογα με τη φύση των συζητούμενων θεμάτων. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου του ανωτέρω προσωπικού του Οργανισμού, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου . Σε περίπτωση που το ανωτέρω, κατά περίπτωση, προσωπικό εκπροσωπείται από περισσότερες της μιας οργανώσεις, ο εκπρόσωπός του καθώς και ο αναπληρωτής αυτού επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης και επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι πτυχιούχος σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, να έχει διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.
4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.
5. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος.
9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωσή τους από αυτό. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.
10. Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 20-Αρμοδιότητες Πρόεδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού.
β. Μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών νόμων, κανονιστικών πράξεων και κανονισμών.
γ. Έχει την ευθύνη της δράσης και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού.
δ. Εποπτεύει και συντονίζει τις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
ε. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα μέτρα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Υ. καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό.
στ. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως έναντι παντός και δύναται δε, με απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση του Οργανισμού επί συγκεκριμένων υποθέσεων σε μέλος του Δ.Σ., σε δικηγόρο του Οργανισμού ή σε Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης.
ζ. Αναθέτει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε τρίτους τη μελέτη για αντιμετώπιση θεμάτων του Οργανισμού.
η. Υπογράφει κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. τις διάφορες συμβάσεις του Οργανισμού, καθώς και τα αποφασιστικής σημασίας εξερχόμενα έγγραφα.
θ. Αναθέτει τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων των οργανικών μονάδων του Οργανισμού ως προς την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.
ι. Αναθέτει σε έναν εκ των μεταφερόμενων με την παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου δικηγόρο, κύρια και αποκλειστικά τη νομική υποστήριξη των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., την παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων καθώς και γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων νομικής φύσεως.

Άρθρο 21-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Υ. είναι οι εξής:
1. Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης του Οργανισμού προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Εισηγείται προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Υ., καθώς και για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων αυτού.
3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του.
4. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ο.Π.Υ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
6. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης - αποθεραπείας, φαρμακοποιούς, ιατρούς.
7. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ομάδες εργασίας, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
8. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά του Ο.Π.Υ. σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.
9. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών του Ο.Π.Υ..
10. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών κατά την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. υποθέσεων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται με απόφαση των αρμόδιων υπουργών να μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους υπηρεσιών του Ο.Π.Υ..

Άρθρο 22-Διοικητική Οργάνωση
 Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ο.Π.Υ.) διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές.
Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:
1. Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Υπηρεσιών Υγείας
2. Γενική Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών
3. Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.), η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2676/1999 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και εντάσσεται στον Ο.Π.Υ. υπαγόμενη απευθείας στον Πρόεδρο του Οργανισμού.
Η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
γ. Διεύθυνση Πληροφορικής
δ. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
ε. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Η Γενική Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
β. Διεύθυνση Παροχής Φροντίδας Υγείας
γ. Διεύθυνση Φαρμακευτικής Περίθαλψης

Β. 1.Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Υ. συγκροτούν οι υφιστάμενες μονάδες των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην των υπηρεσιών νοσοκομειακής υποστήριξης αυτού, οι οποίες εντάσσονται στο ΕΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και οι περιφερειακές υπηρεσίες των λοιπών εντασσομένων φορέων και κλάδων υγείας που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με παροχές ασθένειας σε είδος. 2. Η αρμοδιότητα της πιστοποίησης της αναπηρίας για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή εργατικού ατυχήματος παραμένει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διενεργείται δε από τους ιατρούς του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το άρθρο 6 του νόμου 3863/2010, όπου εντάσσονται και οι λοιποί ιατροί του Ο.Π.Υ. με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο. Η διάθεση των ιατρών του Ειδικού Σώματος στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας γίνεται κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Υ. 3. Οι περιφερειακές υπηρεσίες που εντάσσονται στον Ο.Π.Υ. εξακολουθούν να λειτουργούν ως αυτοτελείς οργανικές μονάδες, κατανέμονται σε επτά διοικητικές περιφέρειες με όρια εκείνα των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) και υπάγονται ή αναφέρονται στον κατά τόπο αρμόδιο Συντονιστή. 4. Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού σε κάθε διοικητική περιφέρεια ορίζεται ένας (1) Συντονιστής, από τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Διεύθυνσης των εντασσόμενων μονάδων, ο οποίος έχει ως έργο την εποπτεία, το συντονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Π.Υ., που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Η έδρα του Συντονιστή είναι στη μεγαλύτερη περιφερειακή μονάδα των υπηρεσιών ευθύνης του, εντός των ορίων της Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην έδρα του κάθε Συντονιστή λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του.


Άρθρο 23-Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων
Οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του Ο.Π.Υ. είναι οι εξής:
α. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ο συντονισμός της λειτουργίας του, καθώς και η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων των οργανικών τους μονάδων.
β. Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.
γ. Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα στο χώρο της ευθύνης τους.
δ. Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει κάθε φορά.
ε. Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα.
στ. Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία τους ανατίθενται από τα υπερκείμενα όργανα.
ζ. Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών με προτάσεις και οδηγίες, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και εγκύκλιων οδηγιών.

Άρθρο 24-Αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Υπηρεσιών Υγείας, αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις.
α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Η Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό του Ο.Π.Υ. και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Οργανισμού.
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για:
 Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού καθώς και ισολογισμού, τη μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των περιφερειακών υπηρεσιών.
Την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του οργανισμού και τη μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Την υλοποίηση των ετησίων προγραμμάτων προμηθειών για τις ανάγκες του Ο.Π.Υ. σε εξοπλισμό, έντυπα και υλικά.
Την ανάληψη και εκκαθάριση δαπανών καθώς και την άσκηση της ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού.
γ. Διεύθυνση Πληροφορικής
Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την εισαγωγή και εφαρμογή της πληροφορικής στον Οργανισμό. Την οργάνωση μελετών για την εξέλιξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με βάση την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών πράξεων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών του Ο.Π.Υ. και των εντασσομένων φορέων και κλάδων σε αυτόν.
δ. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τη νομική κάλυψη του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών. Την παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων καθώς και γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων νομικής φύσεως. Τη νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων, συμβάσεων και συμφωνιών. Την παρακολούθηση της νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά τον Οργανισμό και την παροχή σχετικών οδηγιών προς τις υπηρεσίες.
ε. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Το Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών για τη σωστή ενημέρωση του πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του και τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τις παροχές υγείας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών, αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις.
α. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Παροχής Φροντίδας Υγείας και Φαρμακευτικής Περίθαλψης.
Τον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση λειτουργίας των μονάδων υγείας του Ο.Π.Υ..
Το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την κατάρτιση συμβάσεων με παρόχους υγείας. Την τήρηση, παρακολούθηση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων. Την παρακολούθηση της εξέλιξης και διαμόρφωσης των δαπανών υγείας και της κατανομής του κόστους ανά μονάδα προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών. Τη μελέτη, αξιολόγηση και τη μεταφορά της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στις υπηρεσίες του Οργανισμού.
β. Διεύθυνση Παροχής Φροντίδας Υγείας
Η Διεύθυνση Παροχής Φροντίδας Υγείας είναι αρμόδια για τη διαχείριση των διαδικασιών παροχής φροντίδας υγείας, τόσο από τις υπηρεσίες του Ο.Π.Υ. όσο και από τους εξωτερικούς προμηθευτές, με τους οποίους συμβάλλεται ο Οργανισμός.
γ. Διεύθυνση Φαρμακευτικής Περίθαλψης
Η Διεύθυνση Φαρμακευτική Περίθαλψης είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στη συνταγογράφηση και τις εν γένει παροχές φαρμακευτικής περίθαλψης στους δικαιούχους του Οργανισμού.
3. Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ εξακολουθεί και λειτουργεί με την υφιστάμενη οργανωτική δομή και τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 275/2001 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Οι υπηρεσίες των εντασσομένων κλάδων των ΦΚΑ με αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες που ασκούνται από τις οργανικές μονάδες του Ο.Π.Υ. καταργούνται από την έκδοση της σχετικής ανά διοικητική περιφέρεια ΚΥΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. Αντίστοιχα, υπηρεσίες που ασκούσαν αρμοδιότητες πέραν εκείνων των σχετικών με παροχές υγείας διατηρούνται σε ισχύ.
5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού Λειτουργίας του Ο.Π.Υ. οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών εξακολουθούν να ασκούνται από τις εντασσόμενες οργανικές μονάδες.
6. Ο Ο.Π.Υ. χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που εντάσσονται σε αυτόν.
7. Η περαιτέρω διάρθρωση των υπηρεσιών του Ο.Π.Υ., οι ειδικότερες αρμοδιότητες αυτών, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Π.Υ..
8. Τα θέματα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Υ. ρυθμίζονται νομοθετικά.

Άρθρο 25-Θέματα προσωπικού
1. Το πάσης φύσεως διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό και δικηγόροι με έμμισθοι εντολή που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στους εντασσόμενους φορείς της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παρόντος, και της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α καθώς και αυτό που έχει αποσπασθεί, μετατεθεί, διατεθεί σε άλλες Υπηρεσίες μεταφέρεται στον Ο.Π.Υ. από την ημερομηνία ένταξης σε αυτόν κάθε υγειονομικής περιφέρειας βάσει απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το ανωτέρω διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Οι προϊστάμενοι των μονάδων των εντασσόμενων φορέων στην εκάστοτε περιφέρεια εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ο.Π.Υ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων διοικητικού, ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού για την εκάστοτε περιφέρεια, συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του Ο.Π.Υ., το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον Ο.Π.Υ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην εκάστοτε περιφέρεια για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς και οδοντιάτρους, συνεχίζονται κανονικά από τους φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί η ανάθεση αυτή, η δε σύμβαση συνάπτεται από τα αρμόδια όργανα του Ο.Π.Υ. και για λογαριασμό του.
       2. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., μεταφέρεται στον Ο.Π.Υ. με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, μεταφέρονται σε αυτήν έως διακόσια (200) άτομα από το διοικητικό προσωπικό της περιφέρειας Αττικής, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό των εντασσόμενων φορέων του άρθρου 16 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και δικηγόρων με έμμισθη εντολή, με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, με συνεκτίμηση της αίτησής τους και των αναγκών της υπηρεσίας.
4.. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
5. Οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των ως άνω εντασσομένων φορέων οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στον Ο.Π.Υ. τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου σε θέσεις Προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Ο.Π.Υ., με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για την τοποθέτηση όλων των Προϊσταμένων, οι Προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται Προϊστάμενοι μέχρι τη λήξη της θητείας τους και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Ο.Π.Υ. ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.
6. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τη μισθοδοσία, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στον Ο.Π.Υ.. Η μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού στον Ο.Π.Υ. θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού.
7. Με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Υ. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης μπορεί να μεταφέρεται ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό από τις μονάδες που λειτουργούν εντός της περιφέρειας για την κάλυψη αναγκών μονάδων της ίδιας περιφέρειας.
8. Στο γραφείο του Προέδρου του Ο.Π.Υ. συστήνονται τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συνεργατών, πτυχιούχων Σχολών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο του Ο.Π.Υ. χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι εν λόγω Ειδικοί Συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια, χωρίς άλλη διαδικασία, με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του προσώπου που τους προσέλαβε χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση. Η αμοιβή των Ειδικών Συνεργατών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνεται και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 26-Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό
       1. Η πλήρωση οργανικών θέσεων διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Ο.Π.Υ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.
       2. Για την πλήρωση οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 197/2008 (261 Α΄) πλην της παραγράφου 1 Β α του άρθρου 6 η οποία αντικαθίσταται ως εξής: «στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ιατρού ή οδοντιάτρου κατά περίπτωση: μία (1) μονάδα ανά έτος υπηρεσίας».
       2. Ο Ο.Π.Υ. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές και ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 27-Σύσταση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
1. Συστήνεται στον Ο.Π.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για το διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό του Οργανισμού. Το Συμβούλιο αυτό, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελείται από:
α. Τρεις (3) Προϊσταμένους Διεύθυνσης προερχόμενους από τους ήδη επιλεγέντες Προϊσταμένους Διεύθυνσης των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, με τους αναπληρωτές τους.
β. Δύο (2) εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας (1) εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού, με τους αναπληρωτές τους με βαθμό Α΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
2. Τα υπό στοιχείο β’ μέλη κατά τη μεταβατική περίοδο επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και διορίζονται με απόφαση του ως άνω Υπουργού.
3. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα υπό στοιχείο (α) της παραγράφου 1 τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
4. Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω διεύθυνσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5. Γραμματέας του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού του Οργανισμού.
6. Τα υπό στοιχείο (α) μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
7. Οι αρμοδιότητες του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι:
α. Η εξέταση όλων των θεμάτων των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. Η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων στα οποία υπαγόταν το προσωπικό των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.
Το προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό.
8. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος νόμου στον Οργανισμό και τη μεταφορά σε αυτόν του προσωπικού τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, θα γίνει η σύσταση και η συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) και υπηρεσιακού ή υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και 159 του Ν. 3839/2010.

Άρθρο 28-Σύσταση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων
1. Συστήνεται στον Ο.Π.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο, αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών και οδοντιάτρων μονίμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού. Ειδικά για την υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέχρι την κατάρτιση σχετικού οργανισμού από τον ΟΠΥ. Η επιστημονική εξέλιξη των ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται με βάση το Π.Δ. 166/2009.
2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατρών και Οδοντιάτρων, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτελείται από:
α. Τρεις (3) ιατρούς ή οδοντιάτρους από τους απασχολούμενους στον Οργανισμό, με τους αναπληρωτές τους.
β. Δύο (2) εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του Ο.Π.Υ., με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσομένων φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Τα υπό στοιχείο β’ μέλη κατά τη μεταβατική περίοδο επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και διορίζονται με απόφαση του ως άνω Υπουργού.
4. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα υπό στοιχείο (α) της παραγράφου 1 τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
5.Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ο.Π.Υ. με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω διεύθυνσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6. Γραμματέας του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού.
7.Τα υπό στοιχείο α’ μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
8. Το Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:
α. Την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων μονίμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού.
β. Την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο οποίο υπάγονταν οι ανωτέρω.
γ. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό.
9. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ένταξής τους στον Οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ .
10. Η σύσταση και η συγκρότηση του οριστικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Οργανισμού θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων.

Άρθρο 29-Λογιστική και οικονομική λειτουργία
            1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους Φορείς και Κλάδους Υγείας που εντάσσονται στον Οργανισμό, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται στον Οργανισμό ως καθολικό διάδοχο αυτών. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων φορέων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων.
2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις τους κατά την ημερομηνία κατάργησής τους και περιέρχεται αυτοδίκαια στον Οργανισμό, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
 3. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σύσταση νέου Οργανισμού πραγματοποιείται με μεταφορά, ως στοιχείων Ισολογισμού έναρξής του, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.
 Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον Ισολογισμό του, δύναται να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων. Εφόσον εξακολουθεί να προκύπτει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται με τη παροχή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.
4. Το Λογιστικό και Οικονομικό έτος του Οργανισμού κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Οργανισμού και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
5. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού καταρτίζουν τον Προϋπολογισμό του ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο πρώτος Προϋπολογισμός θα καταρτιστεί από τις υπηρεσίες του Οργανισμού και θα υποβληθεί για έγκριση εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του. Μέχρι την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού θα εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των αντίστοιχων εντασσομένων Φορέων και Κλάδων.
6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των Φορέων και Κλάδων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού ή από ορκωτούς λογιστές μετά από ανάθεση.
7. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ακολουθούν το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα συντάσσονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
8. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού, εκδίδεται, εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του, Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας καθώς και Κανονισμός Προμηθειών.
9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Υ. δύναται να ανατίθενται υπηρεσίες υγείας αυτού σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων των παροχών του Οργανισμού.
10. Οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών του Ο.Π.Υ., που περιγράφονται στα άρθρα  2 έως 3 του παρόντος νόμου, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.
11.Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις που διέπουν τα ΝΠΔΔ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
12. α. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΟΠΥ αναθέτει υποχρεωτικά τη διαχείριση των επενδύσεών του σε κινητές αξίες του άρθρου 4 του ν.3586/2007, όπως ισχύει, καθώς και την πραγματοποίηση έργων και εργασιών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν.3586/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν.3863/2010, σε εξωτερικούς διαχειριστές.
β. Η ανάθεση γίνεται με τις διαδικασίες της νομοθεσίας περί σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και συνάπτεται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μελών.
γ. Οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτονται για ορισμένο χρόνο, ενός ή δύο ή τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσής της για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αρχικής σύμβασης, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε συνολική διάρκεια τα έξι έτη. Στη σύμβαση περιγράφονται μεταξύ άλλων οι όροι της διαχείρισης, το ύψος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον ΟΠΥ.
δ. Στις συμβάσεις περιλαμβάνεται απαραίτητα όρος για την τήρηση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του άρθρου 17 του ν.3586/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουργικών αποφάσεων, καθώς και για την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΠΥ κατά τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος κάθε μήνα της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Επενδύσεων ΦΚΑ, με κοινοποίηση στην αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΚΑ, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεών του έναντι του Οργανισμού σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.
ε. Οι εξωτερικοί διαχειριστές, κατά την εκπλήρωση των ανατεθέντων σε αυτούς έργων και εργασιών ακίνητης περιουσίας, ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες και δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄).
στ. Στο υπό διαχείριση επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ΟΠΥ, δεν επιτρέπεται η απόκτηση κινητών αξιών του διαχειριστή ή εταιρειών του ομίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυτή προκύπτει από την ημερήσια αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, η διαχείριση του οποίου του έχει ανατεθεί.

Άρθρο 30-Λοιπές Διατάξεις
1. Ο Ο.Π.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.
2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων, συνεχίζονται από τον Ο.Π.Υ., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ο.Π.Υ.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Οργανισμού. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
5. Οι συμβάσεις των εντασσόμενων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ο.Π.Υ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος νόμου ή αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του Ο.Π.Υ.
6. Από την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντάσσονται σταδιακά οι εντασσόμενοι φορείς στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προσδιορίζονται και τα ποσά που μεταφέρονται από τους εντασσόμενους φορείς για την υλοποίηση των σκοπών του Ο.Π.Υ. καθώς και η μεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτών.

Άρθρο 31-Τελικές διατάξεις
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Υ., με τον οποίο καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Από την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Υ. εφαρμόζεται ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, που έχει καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 του νόμου 3863/2010 από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ). Ενστάσεις ή προσφυγές που αφορούν την εφαρμογή του ανωτέρω ενιαίου κανονισμού εξετάζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή από εξουσιοδοτημένα όργανα τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού.
2.Οι παροχές ασθένειας σε χρήμα που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παροχών των εντασσόμενων στον Οργανισμό Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών εξακολουθούν να χορηγούνται από τους φορείς αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται το είδος, η έκταση και το ύψος αυτών, η χρηματοδότησή τους, ο φορέας χορήγησής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 32-Σύνθεση και Αρμοδιότητες ΣΥΣΠΥ
1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.3863/2010 (Α΄115) αντικαθίσταται ως εξής: «β’ τους Διοικητές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ και τους Προέδρους ΟΠΑΔ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκου Ναύτη με αναπληρωτές τους, τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές των παραπάνω φορέων,»
2. Το άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του νόμου 3863/2010 συμπληρώνεται από της ισχύος του ως εξής: «την κατάρτιση ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας για τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ, ΟΠΑΔ και Οίκου Ναύτη.»
3.Από την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΥ ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμμετέχει στη σύνθεσή του κατά το άρθρο 31 παρ. 2 του Νόμου 3863/2010 Συμβουλίου Συντονισμού.

Άρθρο 33-Ένταξη Νοσοκομείων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στο ΕΣΥ
1.Οι Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εντάσσονται από τη δημοσίευση του παρόντος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας, στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αττικής.
Το 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « Αγ. Παύλος».
Το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας ΙΚΑ– ΕΤΑΜ, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « Πολυκλινική».
Το ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», στο Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».
Το 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα – Κωνσταντοπούλειο».
2. Μετά την ένταξη οι ανωτέρω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης λειτουργούν ως αντίστοιχα παραρτήματα των ανωτέρω νοσοκομείων στα οποία εντάσσονται (φορείς υποδοχής). Το ιατρικό προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, το νοσηλευτικό, το διοικητικό, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σε αυτές, μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχει, στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής, το δε απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε αντίστοιχες κενές θέσεις της συγκεκριμένης ειδικότητας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό για οποιοδήποτε λόγο, τότε το ως άνω προσωπικό καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτό με το παρόν άρθρο στους φορείς υποδοχής και καταργούνται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την Υπηρεσία. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.τ.λ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται με τα την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κλπ) του προσωπικού αυτών. Σε περίπτωση που προκύπτουν μικρότερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού, μετά τη μεταφορά του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.
3. Το λοιπό, μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στις παραπάνω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης, εφόσον επιθυμεί την ένταξη, μεταφέρεται με οργανική θέση, κλάδο και ειδικότητα στους φορείς υποδοχής, που αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία του και καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως με την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η διαδικασία εξέλιξης ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όσοι δεν επιθυμούν την ένταξη κατά τα ανωτέρω μεταφέρονται στον Ο.Π.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Όλη η περιουσία (ακίνητη, κινητή, εξοπλισμός κλπ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία είχε διατεθεί από αυτό για την εξυπηρέτηση του σκοπού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του, περιέρχεται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς την κατάρτιση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής ή άλλης πράξης. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει διαπιστωτική πράξη, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται πριν από την ανωτέρω διαπιστωτική πράξη, δύναται να περιέλθει κατά κυριότητα και κατά την ως άνω διαδικασία, μέρος ή το σύνολο της περιουσίας των εντασσομένων Υπηρεσιών, στους οικείους φορείς υποδοχής.
5. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τρίτους (εκμισθωτές, προμηθευτές κλπ), καθώς και με γιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούμενους με σχέση μίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, αλλά όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και παράγουν μέχρι τη λήξη τους δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.
6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τις εντασσόμενες Υπηρεσίες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου.


Κεφάλαιο 3ο
Ρυθμίσεις σχετικά με φάρμακα, φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρίες

Άρθρο 34 Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
α) «Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.)»: οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β) «Φαρμακεία»: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ατομικά ή συλλογικά.
γ) «Οφειλές φαρμακείων»: τα ποσά που οφείλουν οι Φ.Κ.Α. προς τα φαρμακεία που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.
δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: Η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 121/2008 άρθρο 5 παρ. και Ν.3172/2003 άρθρο 22 παρ. Β 1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού του κάθε φαρμακείου από την Φαρμακευτική Υπηρεσία του εκάστοτε Φ.Κ.Α.
ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ.
στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.
2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως επιστροφή (rebate), υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑ και ακολουθεί την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:

Ύψος αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑ
Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού.
Μέχρι 2.000€
0,5%
2.001€- 5.000€
1%
5.001€- 10.000€
2%
10.001- 20.000€
3%
20.001€- 30.000€
4%
30.001€- 40.000€
6%
Πάνω από 40.001€
8%

3. α) Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει εμπρόθεσμα ο Φ.Κ.Α. στο φαρμακείο και υπολογίζεται επί του τιμολογίου.
β) Εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής της επιστροφής του παρόντος άρθρου, η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010.
γ) Ο εκάστοτε Φ.Κ.Α., τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.
4. Η παρούσα διάταξη ισχύει για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ Φ.Κ.Α. και φαρμακείων. Στις συμβάσεις που θα υπογράφονται εφεξής θα εντάσσεται η σχετική ρύθμιση.
5. Στην παρ. 1του άρθρου 1 του Ν. 1132/1981 (ΦΕΚ Α΄ 51) διαγράφονται οι λέξεις «ασφαλιστικά ταμεία και»

Άρθρο 35-Καθορισμός ποσού έκπτωσης των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και τα Νοσοκομεία
 1. Α. α) Για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγογραφείται και αποζημιώνεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) και του Οίκου Ναύτου (εφεξής Φ.Κ.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010, θεσπίζεται Τιμή Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Τ.Κ.Α.) η οποία προκύπτει από την Τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα όπως αυτή ορίζεται από Αγορανομική Διάταξη απομειούμενη κατά 4%. Οι Φ.Κ.Α. καλύπτουν τη δαπάνη χορήγησης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέχρι του ποσού της Λιανικής Τιμής μειωμένης κατά το ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου και της προκύπτουσας διαφοράς μεταξύ της Τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα και της Τιμής Κοινωνικής Ασφάλισης. Η δαπάνη που αφορά το παρακρατούμενο 4% βαρύνει αποκλειστικά τη φαρμακοβιομηχανία ή τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και θεωρείται επιστροφή (rebate) των φαρμακευτικών εταιριών και των κατόχων άδειας κυκλοφορίας προς τους Φ.Κ.Α.
β). Το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προκύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεων της, αφού αφαιρεθούν οι απευθείας εξαγωγές, οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι 65%- 35%.
γ) προηγούμενη παράγραφος δεν ισχύει για τις περιπτώσεις όπου ο εκάστοτε Φ.Κ.Α. έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (εφεξής Σ.Η.Σ.) μέχρι την πλήρη εφαρμογή τελευταίου ή διαθέτει άλλο ηλεκτρονικό σύστημα σάρωσης των συνταγών (scanning). Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υπολογίζεται μέσω του Σ.Η.Σ. ή του άλλου συστήματος ανά Φ.Κ.Α.
δ)  i) Σε περίπτωση μη απόδοσης του ποσού επιστροφής, αυτό παρακρατείται με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ. ii) Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της επιστροφής αφαιρούνται αυτόματα από τον Κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. iii) Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση.
ε) Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας ρυθμίζεται η διαδικασία απόδοσης του ποσού έκπτωσης από τις φαρμακευτικές εταιρίες και τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας προς τους Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά θέματα των προηγούμενων παραγράφων 1,2,3,4 του παρόντος. Η παρ.6 του άρθρου 35 του ν.3697/2008 καταργείται την επομένη της δημοσίευσης του Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 .

Β. Καθιερώνεται ποσό επιστροφής (rebate) για τις φαρμακευτικές εταιρίες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς και σε όλα τα νοσοκομεία του δημοσίου οποιασδήποτε μορφής, το οποίο υπολογίζεται στο 5% επί της Νοσοκομειακής Τιμής όπως αυτή ορίζεται από την Αγορανομική Διάταξη. Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται επί του τιμολογίου αγοράς και συμψηφίζεται με τις οφειλές του νοσοκομείου προς τις φαρμακευτικές εταιρίες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Εξαιρούνται τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιμή με την οποία θα κατακυρωθούν στον διαγωνισμό είναι μικρότερη από αυτήν που προκύπτει από την προηγούμενη επιστροφή επί της Νοσοκομειακής Τιμής.

Άρθρο 36- Εφημερία φαρμακείων
. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 τροποποιείται ως εξής: «Τα Σάββατα, τα φαρμακεία παραμένουν ανοιχτά από τις 8:00 έως τις 14:30».

Άρθρο 37-Προμήθειες φαρμάκων από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και ΝΠΔΔ
1. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορούν να προμηθεύονται φάρμακα για τους περιθαλπόμενους σε αυτά από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή από φαρμακευτικές εταιρείες στη νοσοκομειακή τιμή.
2. Ο έλεγχος της προμήθειας των φαρμάκων θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Π.Ε που υπάγονται οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή εδρεύουν τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και ιδίως τη διαδικασία, τον τρόπο εξόφλησης και άλλα ειδικότερα θέματα.


Άρθρο 38 Καθορισμός ποσοστού κέρδους φαρμακεμπόρων
Για τους φαρμακέμπορους, το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται σε 5,4% και υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του παραγωγού ή εισαγωγέα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Άρθρο 39- Μεταφορά Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέρεται και υπάγεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων, της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων εντάσσεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α 76) προστίθεται περίπτωση (δ) ως ακολούθως: «Τμήμα Τιμών Φαρμάκων». Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ίδιου Π.Δ. προστίθεται φράση ως εξής: «δ. Τμήμα (Υβδ) Τιμών Φαρμάκων. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ΠΔ 397/1988 (ΦΕΚ Α-185) άρθρο 8 παρ. 2 εδάφιο γ).
3. Για τη στελέχωση του παραπάνω Τμήματος Τιμών Φαρμάκων συστήνονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις μονίμων και επί σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, οι οποίες καλύπτονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ή από αποσπάσεις ή μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων αναλόγων προσόντων από το Δημόσιο, τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ. κοκ. Του Τμήματος Τιμών Φαρμάκων προΐσταται υπάλληλος φαρμακοποιός του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών. Το Τμήμα στελεχώνεται από τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Πληροφορικής, τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Οικονομικού και τρεις (3) υπαλλήλους ΠΕ Φαρμακοποιών.
4. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε επιμέρους αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των ανωτέρω.
5. Η παρ. 3) του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/1973, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται ενδεκαμελής Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων με τους αναπληρωτές τους που αποτελείται από :
Ένα (1) μέλος που ορίζεται ως Πρόεδρος από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.
Τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους.
Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.
Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.
Έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΟΦ που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικό Σύλλογο ΠΦΣ που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με τον αναπληρωτή του και
Τρεις (3) εκπροσώπους των εργοδοτικών φορέων παραγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων με τους αναπληρωτές τους.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.
6. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για θέματα που αφορούν τις τιμές πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ του άρθρου 2 παρ.2 β΄ έως 2 θ΄ του νόμου 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1-4-2011. Μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής εξακολουθεί να λειτουργεί η Επιτροπή Τιμών που υφίσταται κατά την ψήφιση του νόμου.

Άρθρο 40
1. Όλες οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορούν θέματα φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ του άρθρου 2 παρ.2 β΄ έως 2 θ΄ του νόμου 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄ 3) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τον τρόπο τιμολόγησης αυτών, ο καθορισμός των ποσοστών κέρδους παρασκευαστών, συσκευαστών, εισαγωγέων, φαρμακέμπορων και φαρμακοποιών και όλες οι άλλες πτυχές της φαρμακευτικής πολιτικής, μεταφέρονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 1-4-2011.
2. Κάθε αντίθετη γενική και ειδική διάταξη καταργείται.


Κεφάλαιο 4ο
Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 41
1. Επιτρέπεται η επέκταση των Ιδιωτικών Κλινικών, με αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη χορήγηση της αρχικής άδειας λειτουργίας τους, κατά τα εξής ποσοστά:
α) κατά ποσοστό μέχρι 25% για κλινική δυναμικότητας από 15 έως και 50 κλινών,
β) κατά ποσοστό μέχρι 20% για κλινική δυναμικότητας από 51 έως και 100 κλινών,
γ) κατά ποσοστό μέχρι 15% για κλινική δυναμικότητας από 101 έως και 150 κλινών,
δ) κατά ποσοστό μέχρι 10% για κλινική δυναμικότητας από 151 και άνω κλινών.
 Το δικαίωμα επέκτασης του συνολικού αριθμού των κλινών μπορεί να ασκηθεί μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχει ήδη ασκηθεί κατά το παρελθόν. Εάν το δικαίωμα επέκτασης έχει ασκηθεί κατά το παρελθόν τότε μπορεί να ασκηθεί μία ακόμα φορά κατά το ήμισυ των ανωτέρω ποσοστών.»
            2. Στην περίπτωση κατά την οποία με την αιτούμενη επέκταση προσαυξάνεται ο συνολικός αριθμός των κλινών κατά ποσοστό που υπερβαίνει τα άνωθεν οριζόμενα, επιτρέπεται αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 517/1991, επί του συνόλου της ιδιωτικής κλινικής.
3. Στις ιδιωτικές κλινικές που υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ.235/2000, με τροποποίηση της αναθεωρημένης άδειας τους, επιτρέπεται:
α) Επέκταση αντικειμένου τους (δημιουργία νέων τμημάτων και ειδικών μονάδων) με ανακατανομή των κλινών τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι προδιαγραφές του παραρτήματος του εν λόγω διατάγματος (δηλαδή εξοπλισμός, προσωπικό και μετρικά στοιχεία) επί του συνόλου της ιδιωτικής κλινικής.
β) Η ανάπτυξη εργαστηριών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται κτιριακή επέκταση που να υπερβαίνει τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
γ) Η μείωση των κλινών καθώς και η μετατροπή του αντικειμένου τους.
Οποιαδήποτε επέκταση πέραν της προβλεπόμενης από την ως άνω διάταξη θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 517/1991 επί του συνόλου της Ιδιωτικής Κλινικής.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Με αίτηση των δικαιούχων επιτρέπεται η μεταστέγαση των Ιδιωτικών Κλινικών εντός των ορίων των Δήμων που είναι ήδη εγκατεστημένες, με την χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του ΠΔ 247/1991, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.».
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93 Α΄) επαναδιατυπώνεται ως εξής: «α) Ο έλεγχος από την Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος είναι υποχρεωτικός, τακτικά μεν μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, έκτακτα δε όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.
β) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά την κατάθεση του Πρακτικού Ελέγχου της παραπάνω Επιτροπής, εκδίδουν Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής, η οποία ισχύει για τρία (3) χρόνια.
γ) Κατά το χρονικό διάστημα της τριετούς ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, εξακολουθεί να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων, που έχουν σχέση με την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών και την παροχή Υπηρεσιών Υγείας από αυτές, η Βεβαίωση Καλής λειτουργίας ανακαλείται και παύει να ισχύει».


Κεφάλαιο 5o
Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες

Άρθρο 42: Οικογένειες με τρία τέκνα
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται μέχρι και την συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους της ηλικίας του επίδομα ύψους εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί, με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδομα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Η καταβολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται, την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
3. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις: «και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
 4. Στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), στο τέλος προστίθεται εδάφια ως εξής: «Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 Ν.3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος».
6. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ Α΄75) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι παροχές καταβάλλονται, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
            7. Το ύψος των επιδομάτων καθώς και των οικογενειακών εισοδημάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 43: Πολύτεκνες οικογένειες
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «Σους πολύτεκνους, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1910/1944 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ υπό την προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
            2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1910/1944 (ΦΕΚ Α΄229), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή να είναι ελληνικής καταγωγής πρόσφυγες και στις δύο περιπτώσεις οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα. Για την χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αιτήσεως από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί της οικογενειακής κατάστασης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης»
            3. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1-1-2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 δεν θα καταβάλλεται το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990.
4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η ιδιότητα του πολυτέκνου αναγνωρίζεται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Τα επιδόματα παρέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
6. Το ύψος των επιδομάτων καθώς και των οικογενειακών εισοδημάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 44:Καταργούμενες διατάξεις
Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 7 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17), οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2163/1993 (ΦΕΚ Α΄125), η παράγραφος 7 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α 101), η διάταξη της του άρθρου 50 Ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α΄291),


Κεφάλαιο 6o
Διατάξεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 45: Λειτουργικές ανάγκες Κ.Ε.Α.Τ
Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ. καταβάλλονται από 1-1-2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα βαρύνουν τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η προβλεπόμενη δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά του ποσού που έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών (τομέας Νότιος) για λογαριασμό του Κ.Ε.Α.Τ., αυξάνοντας τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 46: Επικουρικό προσωπικό σε ΝΠΔΔ άμεσα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
            1. Στο τέλος του άρθρου 10 Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Για την κάλυψη αναγκών των ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ιδίως ΕΚΚΑ, ΚΕΑΤ,ΕΙΚ, ΙΑΑ) επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Στην οικεία διεύθυνση προσωπικού των ανωτέρω ΝΠΔΔ καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο, για τους κλάδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και επιπλέον του κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού του οικείου ΝΠΔΔ. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών και μεγαλύτερο του ενός έτους και ορίζεται στην σύμβαση που συνάπτει με τον φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί. Η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ΝΠΔΔ και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τις προσλήψεις του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 Α΄). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος».
 2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81/2005) καταργείται.

Άρθρο 47
Στο τέλος του άρθρου 30 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α 125/1992) όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α’ 81), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, καθορίζεται το ύψος του νοσηλίου-τροφείου που καταβάλλεται στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς».Άρθρο 48
 Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α΄129) μετά τη λέξη τοξικομανών προστίθεται η εξής φράση: «και προκειμένου για προσωπικό στελέχωσης όλων των ειδικοτήτων και κλάδων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Άρθρο 49
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρ. 18 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81) προστίθεται η φράση «και να συστήνονται νέες θέσεις εφόσον διευρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες».
            2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α 81) αντικαθίσταται ως εξής: «Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες του ΔΣ και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, οι πόροι, συστήνονται και κατανέμονται οι θέσεις και καθορίζονται τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες δεν έχουν οργανισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 50
Στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και στα ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιτρέπεται, η μετατροπή κενών οργανικών θέσεων κλάδου σε διαφορετικό κλάδο της ίδιας κατηγορίας στο ίδιο Ν.Π.Δ.Δ. ή η μεταφορά κενών οργανικών θέσεων στον ίδιο ή διαφορετικό κλάδο της ίδιας κατηγορίας ως οργανικές θέσεις από ένα Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον δεν προκαλείται επιπρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση. Η μετατροπή ή η μεταφορά κενών οργανικών θέσεων, διενεργείται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Φορέα από τον οποίον μετατρέπονται ή μεταφέρονται οι κενές οργανικές θέσεις και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 51
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου της οργανικής του θέσης, επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού μεταξύ των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και μεταξύ αυτών και των ΝΠΔΔ που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αντίστροφα για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για χρονικό διάστημα έως τρείς μήνες, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμα φορά για ίσο χρονικό διάστημα εντός του ίδιου έτους.


Κεφάλαιο 7ο
Αναδιάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μετονομασίες Γενικών Διευθύνσεων ΥΥΚΑ

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α΄ 176) τροποποιείται ως προς την ονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, η οποία εφεξής καλείται Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.
2. Η παράγραφος 3 του αρθρ. 13 του Ν. 3370/2005 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής: «3.. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής συγκροτείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις :
α. Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής
β. Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος
γ. Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
δ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας
ε.. Διεύθυνση Διατροφής
στ. Διεύθυνση Εξαρτήσεων
ζ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία
η. Διεύθυνση «Άθληση για όλους»
θ. Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού».
3. Οι αρμοδιότητες και τα θέματα στελέχωσης των Διευθύνσεων (α) και (β) καθορίζονται από το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
4. Συμπληρώνεται το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β) του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄) με το οποίο συστήθηκε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής το τμήμα Ιατρικής της Εργασίας ως εξής: «Στο τμήμα Ιατρικής της Εργασίας προΐσταται ιατρός του κλάδου ΠΕ ιατρών ειδικοτήτων με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας».
5. Οι αρμοδιότητες και τα θέματα στελέχωσης των υπολοίπων Διευθύνσεων γ έως θ, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας είναι οι ακόλουθες:
(γ) Η Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία είχε συσταθεί ως «Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις» με το άρθρο 13 του Ν.3370/2005, συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
I.   Τμήμα Προγραμματισμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων με τις εξής αρμοδιότητες:
· το σχεδιασμό, τη χάραξη προτεραιοτήτων, την εποπτεία, το συντονισμό και την αξιολόγηση των δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια της διαμορφούμενης Εθνικής Στρατηγικής για την συνεχή προαγωγή και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας.
·    τη συνεργασία, συντονισμό και υποστήριξη των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής και την οριζόντια συνεργασία με τις Διευθύνσεις του υπουργείου αρμοδιότητας των προγραμμάτων.
·    τη σταθερή καταγραφή και παρακολούθηση του παραγόμενου έργου των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
·    την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει συγκεκριμένων στόχων.
·    την υποστήριξη προληπτικών προγραμμάτων των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
·    την εισήγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των Λειτουργών Δημόσιας Υγείας
·    την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων
·    την επεξεργασία προτάσεων/θέσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διεθνείς συναντήσεις και οργανισμούς σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης
ΙΙ. Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο συστήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α΄/6.8.2003) και έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 18 του ως άνω νόμου και οι οποίες επαναφέρονται σε ισχύ.
ΙΙΙ. Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Τομέα Δημόσιας Υγείας με τις εξής αρμοδιότητες:
·    την υποβολή προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των Δομών Δημόσιας Υγείας της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για τη στελέχωση αυτών με Λειτουργούς Δημόσιας Υγείας, Εμπειρογνώμονες Δημόσιας Υγείας και άλλο προσωπικό.
·    την επεξεργασία ρυθμιστικού πλαισίου πολιτικής και οδηγιών για την πρόσληψη και υπηρεσιακή εξέλιξη γιατρών και λοιπού προσωπικού των υπηρεσιών και φορέων Δημόσιας Υγείας
·    την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής ρυθμιστικού πλαισίου γύρω από την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών και φορέων Δημόσιας Υγείας
·    τη διαμόρφωση και συγκεντρωτική αξιολόγηση δεικτών επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών και φορέων Δημόσιας Υγείας
·    την παρακολούθηση και αξιολόγηση αναγκών για εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών και φορέων Δημόσιας Υγείας

Της Διεύθυνσης Συντονισμού και Συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και των τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Οικονομικού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους ιατρούς του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (3), καθώς και από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής (3), ΠΕ Στατιστικής (3), ΠΕ Διοικητικού (3),ΠΕ Οικονομικού (2), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (3), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (3), ΤΕ Διοικητικού (3), ΤΕ Πληροφορικής (2), και ΥΕ Επιμελητών (1).

(δ) Η Διεύθυνση Στοματικής Υγείας, η οποία συστήθηκε με το Ν. 3370/2005, άρθρο 13, συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
I. Τμήμα προαγωγής της στοματικής υγείας και Οδοντιατρικών Φορέων, με τις εξής αρμοδιότητες:
·  τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τη Στοματική Υγεία, βάσει της συστηματικής καταγραφής και αξιολόγησης στοιχείων της κατάστασης στοματικής υγείας, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας και τους Οδοντιατρικούς Φορείς.
·  το σχεδιασμό πολιτικής στοματικής υγείας για την προαγωγή, αγωγή και πρόληψη στοματικής υγείας, τη χάραξη προτεραιοτήτων, την εποπτεία, το συντονισμό και την αξιολόγηση των δράσεων και των προγραμμάτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια της διαμορφούμενης Εθνικής Στρατηγικής για τη Στοματική Υγεία.
·  τη γνωμοδότηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων αναγνώρισης οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων και της άσκησης αυτών στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες, και γενικότερα για ό,τι αφορά την εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του οδοντιατρικού δυναμικού.
II. Τμήμα δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας, με τις εξής αρμοδιότητες:
·  τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας.
·  τον καθορισμό των παρεχομένων οδοντιατρικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.
·  το συντονισμό, εκσυγχρονισμό, σταθερή καταγραφή και παρακολούθηση καθώς και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ. βάσει συγκεκριμένων στόχων.
·  την υποβολή προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των Οδοντιατρικών Δομών, για τη σύσταση και λειτουργία Ειδικών Οδοντιατρικών Κέντρων, καθώς και για τη στελέχωση αυτών με οδοντιατρικό και άλλο προσωπικό.
·  την εισήγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των επαγγελματιών στοματικής υγείας του Ε.Σ.Υ.
·  τον καθορισμό των κριτηρίων και την αναγνώριση της καταλληλότητας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Φορέων του δημόσιου τομέα για την ειδίκευση οδοντιάτρων.
·  τη συνεργασία με τους Οδοντιατρικούς Φορείς άλλων Υπουργείων (Υπ. Εργασίας, Υπ. Παιδείας κλπ) για το συντονισμό και τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών.
Της Διεύθυνσης Στοματικής Υγείας προΐσταται υπάλληλος οδοντίατρος του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος οδοντίατρος του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους οδοντιάτρους του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (4), καθώς και από υπαλλήλους των κλάδων ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (2), ΠΕ Διοικητικού (2), ΤΕ Διοικητικού (2), ΠΕ Οικονομικού (1), ΠΕ Πληροφορικής (1), ΠΕ Παιδαγωγικού (1), ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (1), ΤΕ Πληροφορικής (1), και ΥΕ Επιμελητών (1).

(ε) Η Διεύθυνση Διατροφής, συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
Ι. Τμήμα Έρευνας και Διατροφικών Μελετών, με τις εξής αρμοδιότητες:
· τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών και επιδημιολογικών μελετών αναφορικά με τη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΕΦΕΤ.
· τη δημιουργία τακτικών στατιστικών εκθέσεων με δεδομένα που αφορούν τη διατροφή και τα νοσήματα που σχετίζονται με αυτή (π.χ. δεδομένα επιπολασμού παχυσαρκίας, σακχαρώδη διαβήτη κλπ) βασισμένων σε αποτελέσματα έγκυρων επιστημονικών μελετών
· την παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την διατροφή και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
· την οριζόντια συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον ΕΦΕΤ καθώς και την κάθετη συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους.
· τη συνεργασία με Κέντρα Υγείας και ειδικά τμήματα νοσοκομείων.
II.Τμήμα Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής, με τις εξής αρμοδιότητες:
· τη μελέτη, σχεδιασμό και διαμόρφωση εθνικής διατροφικής πολιτικής με κύριο άξονα την προστασία και προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο.
· τη διαμόρφωση αρχών, κανόνων και προτύπων σωστής διατροφής του πληθυσμού με βάση τα δημοπαθολογικά χαρακτηριστικά αυτού, όπως έχουν εκτιμηθεί από το τμήμα Έρευνας και Διατροφικών Μελετών και τη σύνταξη διατροφικών οδηγιών.
· την παρακολούθηση εφαρμογής των επιστημονικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών διατροφής του Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τη Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
· τη συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων και τους συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό βασικών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ.
· την εκπόνηση νέων εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με θέματα διατροφής και ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο εθνικό μας Δίκαιο
IIΙ. Τμήμα Δράσεων και Ευαισθητοποίησης σε θέματα διατροφής, με τις εξής αρμοδιότητες:
· τη διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων για βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία που παρέχουν σίτιση.
· τη διαμόρφωση συστάσεων για τα τρόφιμα που παρέχονται στα σχολικά κυλικεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής και τον ΕΦΕΤ.
· τη δημιουργία πλαισίου αρχών για την κλινική διατροφή (ορισμός ποσοτολογίων για τα νοσοκομεία) και μέριμνα για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων διατροφής καθώς και συμβουλευτικών προγραμμάτων διατροφής, στα νοσηλευτικά ιδρύματα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
· τη συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για την κατάρτιση και επεξεργασία προγραμμάτων παροχής βοήθειας διατροφής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών
· την υποβολή προτάσεων στη Δ/νση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης για δημιουργία και εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Διατροφής.
· το σχεδιασμό, υλοποίηση, την εποπτεία και αξιολόγηση προγραμμάτων προστασίας και πρόληψης του γενικού πληθυσμού σε θέματα διατροφής.
· την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα διατροφής, με οργανωμένες καμπάνιες πληροφόρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΕΦΕΤ.
· την υποβολή προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ιατρείων αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας στο ΕΣΥ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
· την υποβολή προτάσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων διαιτολογικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Της Διεύθυνσης Διατροφής προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή ή ΠΕ Διαιτολόγων. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ή ΠΕ Διαιτολόγων. Το Τμήμα Έρευνας και Διατροφικών Μελετών στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (1), ΠΕ Στατιστικής (1) ή ΠΕ Πληροφορικής (1), ΠΕ Διαιτολόγων (1), ΠΕ Διοικητικού (1), ΠΕ Χημικού (1) και ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (2) και ΥΕ Επιμελητών (1). Το Τμήμα Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ-Ιατρό (1)., ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων-Παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδική παχυσαρκία (1), ΠΕ Βιολόγων (1), ΠΕ Επισκεπτών Υγείας (1), ΠΕ Ψυχολόγων (1), ΠΕ Στατιστικών (1), ΠΕ Διοικητικού (1), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (2). Το Τμήμα Δράσεων και Ευαισθητοποίησης σε θέματα διατροφής στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ-Ιατρό (1)., ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων-Παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδική παχυσαρκία (1), ΠΕ Ψυχολόγων (1), ΠΕ Διαιτολόγων (1), ΠΕ Επισκεπτών Υγείας (1), ΠΕ Διοικητικού (1), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (2) και ΤΕ Διαιτολόγων (1).

(στ) Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων, συστήθηκε με το ν.3868/2010 άρθρο 17 παρ. 1 και έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και εφαρμογή δραστηριοτήτων που υλοποιούν την εθνική πολιτική για την αντιμετώπιση της εξάρτησης, και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών, του αλκοολισμού, του καπνίσματος και άλλων σύγχρονων εξαρτήσεων, όπως τα τυχερά παιχνίδια, το διαδίκτυο και οι διατροφικές εξαρτήσεις.
Η Διεύθυνση εξαρτήσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
I.     Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών με τις εξής αρμοδιότητες:
·      τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτών.
·      τη διαχείριση θεμάτων ανάπτυξης Μονάδων Υποκαταστάτων, Αντιμετώπισης της Κρίσης, Διπλής Διάγνωσης στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και σε ιδιωτικές Κλινικές.
·      την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και Ιδιωτικών Κλινικών σε ότι αφορά τις Μονάδες Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, που αναπτύσσουν συμμετοχή στην πιστοποίηση των Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης για τους πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.
·    τη συμμετοχή με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση από κοινού αποφάσεων έγκρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν εξαρτημένα άτομα .
·      τη μελέτη, ανάπτυξη, αξιολόγηση προγραμμάτων, εκπαίδευση επαγγελματιών σχετικών με τα ναρκωτικά.
·      τη συνεργασία με Διεθνείς και Κοινοτικούς Οργανισμούς και Φορείς, και τη συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν τα ναρκωτικά.
·      την προώθηση εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας και εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
·      τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής, έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Μονάδων κατόπιν συνεργασίας με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
·      το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή Φορείς για την αντιμετώπιση γενικότερα του προβλήματος της εξάρτησης.
·      την επιχορήγηση από πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ή οποιαδήποτε πηγή εσόδων των Δημοσίων ή Ιδιωτικών Μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.
·      την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των Δημοσίων Μονάδων Απεξάρτησης, και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Κ.Ε.Κ.
II. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Αλκοολισμού του άρθρου 17 του Ν. 3868/2010 μετονομάζεται και καλείται εφεξής «Τμήμα Αντιμετώπισης του Καπνίσματος και του Αλκοολισμού» και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
·      τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από το αλκοόλ και λειτουργίας Κέντρων Διακοπής Καπνίσματος. Εποπτεία και έλεγχος αυτών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας..
·      την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα του ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ
·      την προώθηση, ενθάρρυνση και ανάπτυξη της έρευνας αναφορικά με τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες καπνού και αλκοόλ στην υγεία από την έκθεση σε καπνό και την κατάχρηση αλκοόλ.
·      την εκπαίδευση και υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εφαρμογής και της αξιολόγησης.
·      την καθιέρωση σε συνεργασία με το Κέντρο Έλεγχου Ειδικών Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ενός εθνικού συστήματος επιδημιολογικής παρακολούθησης της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, καθώς και των σχετικών κοινωνικών και οικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας.
·      τη συγκρότηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων με αντικείμενο τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ελέγχου, πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή τους και τη σχετική νομολογία.
·      τη συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς και κοινοτικούς οργανισμούς, για την υλοποίηση των σκοπών και των δράσεών τους και για την ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακού και παγκόσμιου ελέγχου καπνού, τη διατύπωση γνώμης ή τη διαχείριση, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάθε άλλου ζητήματος που αφορά τον καπνό, τα αλκοόλ και τα προϊόντα τους
·      τη δημιουργία, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ενός εθνικού σχεδίου πρόληψης, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα καπνού και αλκοόλ.
·      τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής, έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Μονάδων Αντιμετώπισης της εξάρτησης από αλκοόλ και καπνό, κατόπιν συνεργασίας με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
·      το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή Φορείς για την αντιμετώπιση γενικότερα του προβλήματος της εξάρτησης από το αλκοόλ και τον καπνό και την προώθηση εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας και εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
·      την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των Δημοσίων Μονάδων Απεξάρτησης, και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Κ.Ε.Κ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
·      τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης πολιτών και μαθητών για θέματα καπνίσματος και αλκοολισμού σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
III. Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων – Εθισμού με τις εξής αρμοδιότητες:
·      τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, όπως ψυχογενών διατροφικών διαταραχών(βουλιμίας, ανορεξίας), τυχερών παιχνιδιών, ντόπινγκ (dopping), διαδίκτυο κ.λ.π, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτών.
·      την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των «νομίμων» εξαρτήσεων.
·      την επιχορήγηση από πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ή οποιαδήποτε πηγή εσόδων των Δημοσίων ή Ιδιωτικών Μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.
·      τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής, έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Μονάδων κατόπιν συνεργασίας με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
·      το συντονισμό, εισηγήσεις και Επιστημονική Στήριξη των θεμάτων της Διυπουργικής Επιτροπής για τα θέματα των εξαρτήσεων, και συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για το συντονισμό της αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων για τα ναρκωτικά, το αλκοόλ ή άλλων εξαρτήσεων.
·      την πρόταση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Κοινοτικών Προγραμμάτων για την αποστολή κάθε είδους ανθρωπιστικής βοήθειας σε εφαρμογή του προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας (DAC) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
·      το σχεδιασμό Πρωτοβουλιών Συνηγορίας: ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση, αλληλοβοήθεια, συμβουλευτικές παρεμβάσεων, διαμεσολάβηση, υπεράσπιση, εξάλειψη του στίγματος του «τοξικομανούς».
Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων ή ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, με πρόσθετο προσόν την εμπειρία στο χώρο των εξαρτήσεων και την άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Τμήματα προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων ή ιατρός του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων.
Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (2), ΠΕ Ψυχολόγων (3), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1), ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (1), ΠΕ Στατιστικής (1), ΠΕ Πληροφορικής (2), ΠΕ Οικονομικού (1), ΠΕ Μηχανικών (1), ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1), ΠΕ Νοσηλευτών (1), ΤΕ Νοσηλευτών (1), ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού (2), ΤΕ Διοικητικού μονάδων υγείας και πρόνοιας (1), ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1), ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (2) και ΥΕ Επιμελητών (1)

(ζ) Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού ατόμων με αναπηρία, η οποία συστάθηκε ως Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού με το Π.Δ.77/1985 (ΦΕΚ28/Α) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την παρ.2δ του αρ. 2 του Π.Δ.96/2010 (ΦΕΚ170/Α) και η οποία έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και προβολή του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και ό,τι προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία και άπτεται των αρμοδιοτήτων της, συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
I. Τμήμα Ελέγχου, Εποπτείας και Υποστήριξης Αθλητικών Ομοσπονδιών ΑμεΑ με τις εξής αρμοδιότητες:
· την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των Ομοσπονδιών Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες Ε.Α.ΟΜ.-Α.ΜΕ.Α, Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.) και Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και τα Σωματεία της δύναμής τους.
· την εισήγηση και τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη διάδοση και ανάπτυξη των αθλημάτων που καλλιεργούν οι ανωτέρω Ομοσπονδίες καθώς και την παρακολούθηση και εποπτεία των αθλητικών διοργανώσεων (διεθνών και μη).
· τη νομιμοποίηση των ιδρυόμενων Αθλητικών Σωματείων.
· τη χορήγηση σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς άδειας άσκησης επαγγέλματος Προπονητή καθώς και την πρόσληψη αλλοδαπών Προπονητών.
· την εισήγηση για τους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς των Ομοσπονδιών και για τις οικονομικές επιχορηγήσεις των εποπτευόμενων Σωματείων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
ΙΙ. Τμήμα Εποπτείας και Υποστήριξης Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής με τις εξής αρμοδιότητες:
· την εποπτεία και τον έλεγχο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς Αθλητισμού ΑμεΑ
· την εισήγηση του προϋπολογισμού και απολογισμού, καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις που αφορούν τον Αθλητισμό ΑμεΑ.
· τη διοργάνωση, εποπτεία και συντονισμό προγραμμάτων επιμόρφωσης Αθλητών ΑμεΑ.
· την εισήγηση και τη λήψη κάθε μέτρου που αφορά τους Οργανισμούς Αθλητισμού ΑμεΑ.
ΙΙΙ. Τμήμα Λοιπών Φορέων Αθλητισμού ΑμεΑ με τις εξής αρμοδιότητες:
· την εισήγηση και τη λήψη κάθε μέτρου που αφορά τα Special Olympics, τα Αθλητικά Σωματεία Νεφροπαθών και τους Λοιπούς Φορείς
· την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις ανωτέρω Ομοσπονδίες και τα Σωματεία της δύναμής τους.
· την παρακολούθηση και εποπτεία των αθλητικών διοργανώσεων (διεθνών και μη) των ανωτέρω Ομοσπονδιών και Σωματείων.
· τη νομιμοποίηση των ιδρυόμενων Αθλητικών Σωματείων.
· τη χορήγηση σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς άδειας άσκησης επαγγέλματος Προπονητή καθώς και την πρόσληψη αλλοδαπών Προπονητών.
· την εισήγηση για τους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς των Ομοσπονδιών και για τις οικονομικές επιχορηγήσεις των εποπτευόμενων Σωματείων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
· την εισήγηση και τη λήψη κάθε μέτρου που αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ΑμεΑ.
Στη Διεύθυνση και στα τμήματα αυτής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ πτυχιούχων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (6), ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (15), ΠΕ Οικονομικού (8), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1), ΠΕ Στατιστικής (1), ΠΕ Πληροφορικής (1), ΔΕ Διοικητικού (2), ΤΕ Λογιστικού (1), ΤΕ Διοικητικού –Οικονομικού (2), ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (1) και ΥΕ Επιμελητών (1)

(η) Η Διεύθυνση «Άθληση για όλους», οι αρμοδιότητές της, η συγκρότηση σε τμήματα και τα θέματα στελέχωσης αυτής προβλέπονται στο άρθρ. 39 του Ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρ.76 του Ν. 3057/2002(ΦΕΚ 239 τ.Α΄).
Οι αρμοδιότητες των τμημάτων αυτής είναι οι εξής:
I.   Τμήμα Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης με τις εξής αρμοδιότητες:
·   την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εξέλιξης των προγραμμάτων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (προσδιορισμός οικονομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων)
·   τη μελέτη, εισήγηση και έκδοση σχετικών αποφάσεων που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον οργανωτικό πλαίσιο
·   τη διαδικασία πρόσληψης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
·   την επεξεργασία και κατάρτιση προϋπολογισμού των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους για κάθε φορέα άθλησης
·   την μέριμνα για τη συγκέντρωση των οικονομικών απολογισμών των φορέων υλοποίησης και την κατάρτιση πινάκων ετήσιου οικονομικού απολογισμού όλων των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
·   τη μέριμνα για την κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
·   την εισήγηση και υλοποίηση προγραμμάτων στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμφωνιών.
IΙ. Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης με τις εξής αρμοδιότητες:
·   την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την αναμόρφωση του περιεχομένου των προγραμμάτων άθλησης, την προσαρμογή τους στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης με βάση τα χαρακτηριστικά των αθλουμένων και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας τους
·   την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/προγραμμάτων κατάρτισης για Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και στελέχη των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών, σε συνεργασία με φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με κύριο σκοπό την επιμόρφωσή τους
·   το σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και την αξιολόγησή τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
·   τη μέριμνα και επικοινωνία-συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και φορείς σε θέματα που αφορούν την επιστημονική υποστήριξη Άθλησης για Όλους
IΙΙ.     Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους με τις εξής αρμοδιότητες:
·   την καταγραφή, επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
·   την καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση αιτημάτων εργασιακών σωματείων για την εφαρμογή προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
·   την παρακολούθηση και έλεγχο των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και στοιχείων παρακολούθησης που αποστέλλονται από τους αρμόδιους φορείς
·   την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στα προγράμματα Άθλησης για Όλους και στους φορείς υλοποίησης με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας δομής και λειτουργίας των προγραμμάτων
 Στη Διεύθυνση «Άθληση για όλους» καθώς και στα τμήματα αυτής, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχος Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (8), ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (7), ΠΕ Οικονομικού (5), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1), ΠΕ Στατιστικής (1), ΔΕ Διοικητικού (2), ΤΕ Λογιστικού (7), ΤΕ Διοικητικού –Οικονομικού (2), ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (1) και ΥΕ Επιμελητών (1)

(θ) Η Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού, η οποία συστήνεται με τον παρόντα νόμο, έχει ως αποστολή την ανάπτυξη της Άθλησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, την ανάπτυξη των Διεθνών Σχέσεων και την προβολή του αθλητισμού ΑμεΑ, καθώς και την προβολή του Μαζικού Αθλητισμού και συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
I.   Τμήμα Σχολικής, Πανεπιστημιακής, Στρατιωτικής Άθλησης κ.λ.π. με τις εξής αρμοδιότητες:
·   την εισήγηση πρόσφορων μέτρων και προγραμμάτων που αποβλέπουν στη σωστή άθληση, την καλλιέργεια και διάδοση αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικών προγραμμάτων κ.λ.π. στη Σχολική Κοινότητα, στους εργασιακούς χώρους κλπ, σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και άλλους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς.
·   τη μέριμνα για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου που υποβοηθά την καλλιέργεια, διάδοση και ανάπτυξη του αθλητισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.
ΙΙ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Αθλητισμού με τις εξής αρμοδιότητες:
·   την καλλιέργεια και ανάπτυξη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων για την επίτευξη των σκοπών του τομέα Άθλησης
·   την εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στους λοιπούς φορείς για θέματα αρμοδιότητάς του.
·   τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων.
·   τη σχεδίαση και τη μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών στους Τομείς Άθλησης .
ΙΙΙ. Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Αθλητισμού με αρμοδιότητες τη μέριμνα για τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο νέος φορέας και την εισήγηση πρόβλεψης προσβασιμότητας.
Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ πτυχιούχων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού (6), ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (12), ΠΕ Οικονομικού (6), ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (1), ΠΕ Κοινωνιολόγων (1), ΠΕ Στατιστικής (1), ΠΕ Πληροφορικής (1), ΠΕ Μηχανικών (1), ΔΕ Διοικητικού (2), ΤΕ Λογιστικού (1), ΤΕ Διοικητικού –Οικονομικού (2), ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (1) και ΥΕ Επιμελητών (1)
6. Το Αυτοτελές Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως συστήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003, περιγράφεται στο άρθρο 18 του ως άνω Νόμου και ορίζεται με την Υπουργική Απόφαση οικ. 80485 (ΦΕΚ 1287/Β΄/’2.7.2008) «Δημιουργία Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών», μεταφέρεται και υπάγεται ως Τμήμα στη Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.
7. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών συστήνονται οι ανάλογες οργανικές θέσεις μονίμων και επί σχέση ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου υπαλλήλων. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους ή από αποσπάσεις ή από μετατάξεις υπαλλήλων αναλόγων προσόντων, όπως οι θέσεις αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», καθώς και των υπαλλήλων των θέσεων που μεταφέρονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. δ΄ του ΠΔ 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων» και προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
8. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε επιμέρους αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Άρθρο 53-Ζητήματα Οργανισμού ΥΥΚΑ
       1. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας».
             2. Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Υγείας».
              3. Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής στη Γενική Διεύθυνση Υγείας της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, διαρθρώνεται στα τμήματα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 95/2000 και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρουν οι διατάξεις αυτές.
           4. Στο άρθρο 117 του ΠΔ 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», για τον καθορισμό κλάδων για την επιλογή προϊσταμένων η περ. 3 που αναφέρεται στην κάλυψη της θέσεως Γενικού Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών τροποποιείται ως εξής: «υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή με βαθμό Διευθυντή, που έχει τα τυπικά προσόντα να προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή και έχει διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του.»


Κεφάλαιο 8ο
Λοιπές Διατάξεις

Υποκεφάλαιο Α’ - Ρύθμιση Επαγγελμάτων Υγείας

Άρθρο 54- Νοσηλευτές
1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α) καταργείται η λέξη «ανανέωση».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 3252/04 (ΦΕΚ 132 Α) προστίθενται περιπτώσεις: στ ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν. 3252/04 (ΦΕΚ 132 Α) αντικαθίσταται ως εξής: « Νοσηλευτές – τριες που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοσηλευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α) καταργείται.

Άρθρο 55- Διασώστες
H παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Π. Δ. 62/2007 (Φ.Ε.Κ. 70/Α/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως : «1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Διασώστης –Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. »

Άρθρο 56- Κοινωνικοί Λειτουργοί
1. To εδάφιο α της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ 23/92 (ΦΕΚ 6Α /92) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του κοινωνικού λειτουργού απαιτείται: Πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο του εξωτερικού».
2.  Η παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ 23/92(ΦΕΚ 6Α / 92) καταργείται .


Υποκεφάλαιο Β’ - Ρύθμιση θεμάτων Ιατρών ΕΣΥ

Άρθρο 57- Βαθμοί Γιατρών Ε.Σ.Υ.- Εφημερίες
1. Στο τέλος της περίπτωσης Δ του άρθρου 4 του Ν.3754/2009 προστίθεται η φράση «και Συντονιστής Διευθυντής» και απαλείφεται η λέξη «και» πριν τη λέξη «Διευθυντής» στην ίδια πρόταση.
2. Το άρθρο 43 του Ν.3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2011, στα παρακάτω ποσά:
α. Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής, μέλος Δ.Ε.Π. 2.055 ευρώ
β. Διευθυντής και Αν. Καθηγητής, μέλος Δ.Ε.Π 2.054 ευρώ
γ. Επιμελητής Α' και Επίκουρος Καθηγητής, μέλος Δ.Ε.Π 1.759 ευρώ
δ Επιμελητής Β' και Λέκτορας, μέλος Δ.Ε.Π 1.468 ευρώ
ε. Ειδικευόμενος 1.027 ευρώ
3. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι, καθώς και οι ιατροί που ανήκουν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και στις κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτού.»
4. Το εδάφιο 4 της περίπτωσης Β του άρθρου 4 του ν.3754/2009 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση της Διοίκησης του νοσοκομείου, οι θέσεις που συστήνονται ή προκηρύσσονται, δύναται να συστήνονται ή να προκηρύσσονται σε διαφορετικό βαθμό από αυτόν της κενωθείσας ή νεοσυσταθείσας θέσης.»

Άρθρο 58- Επικουρικοί Ιατροί Τ.Ε.Π.
Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 21 του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ Α 134) αντικαθίστανται ως εξής: «Ο δεύτερος κατάλογος αφορά την Α΄ Ζώνη, το Ε.Κ.Α.Β. ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, το Κέντρο Δηλητηριάσεων και όσα νοσοκομεία της Β΄ Ζώνης εξαιρούνται από τον πρώτο κατάλογο. Για την εγγραφή στο δεύτερο κατάλογο είναι απαραίτητη βεβαίωση υπηρεσίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε μονάδα υγείας από τις εντασσόμενες στον πρώτο κατάλογο, καθώς και των Κυθήρων. Εξαιρούνται από την προαναφερόμενη υποχρέωση προϋπηρεσίας όσοι επικουρικοί επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το Ε.Κ.Α.Β, τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής και το Κέντρο Δηλητηριάσεων ».

Άρθρο 59- Ιατροί Υπαίθρου
Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Εφόσον η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, η θητεία του ιατρού που υπηρετεί σε αυτήν παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι να αναλάβει υπηρεσία ο ιατρός από την επόμενη προκήρυξη.»

Άρθρο 60
Στις διατάξεις των άρθρων 29 του Ν.2161/1993 (ΦΕΚ Α 144), του άρθρου 21 του Ν.2737/1999 (ΦΕΚ Α 174) και της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ Α 50), όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ Α 262), οι οποίες αφορούν μεταθέσεις ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, το εδάφιο «μετατίθενται σε ομοιόβαθμη θέση», αντικαθίσταται ως εξής: «μετατίθενται διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους».Άρθρο 61
Αντικαθίσταται η παράγραφος (Ε) του άρθρου 4 του Ν.3754/2009 ως εξής: «Ιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ δύνανται να διεκδικήσουν προκηρυσσόμενη θέση σε άλλο Νοσοκομείο και να επιλέγουν να διατηρούν το βαθμό τους. Οι ως άνω ιατροί, εξελίσσονται στον επόμενο βαθμό με καθυστέρηση δύο ετών πέραν των προβλεπόμενων, σε ότι αφορά τους Επιμελητές Β΄ και με καθυστέρηση τεσσάρων ετών σε ότι αφορά τους Επιμελητές Α΄. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για ιατρούς που υπηρετούν σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας άγονων περιοχών και προσλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών και προσλαμβάνονται σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της χώρας. Ομοίως, δεν εφαρμόζονται για τους ιατρούς σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας άγονων περιοχών. Οι άγονες περιοχές για τις ανάγκες εφαρμογής και ερμηνείας του παρόντος αφορούν αυτές που έχουν την έδρα τους σε χαρακτηρισμένες από τις ισχύουσες διατάξεις προβληματικές περιοχές. Οι κατέχοντες το βαθμό Διευθυντή δε δύνανται να διεκδικήσουν άλλη θέση, αν δεν παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού.»

Άρθρο 62
Στο τέλος της περίπτωσης Θβ, του άρθρου 4, του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συμβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τη λειτουργία των συμβουλίων κρίσης ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις υπ΄αριθμ.39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β΄) και 2103/2003 (ΦΕΚ 33 Β΄) υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή των νόμων 2519/1997 ΦΕΚ 165 Α΄) και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντίστοιχα.»

Άρθρο 63
Το άρθρο 29 του Ν. 2161 1993 αντικαθίσταται ως εξής: «στο άρθρο 43 του Ν. 1759 1988 που συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2072 1992 προστίθεται νέα παράγραφος  με αριθμό 5 που έχει ως εξής: Ιατροί του ΕΣΥ με ειδικότητα και γενικοί οδοντίατροι που υπηρετούν σε κέντρα υγείας ή νοσοκομεία μπορούν κατόπιν αίτησης τους να μετατίθενται σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α περιοχών σε κενή ομοιόβαθμη θέση με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»


Υποκεφάλαιο Γ’ - Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Πανεπιστημιακοί Ιατροί

Άρθρο 64
1.Το δεύτερο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 1 του ν. 3868/2010 αντικαθίσταται ως εξής : «Για τη συμμόρφωση στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001(Φ.Ε.Κ.37Α΄) τίθεται ως προθεσμία η 1.1.2011, πλην των πανεπιστημιακών νοσοκομείων «Ιπποκράτειο Αθηνών», «Λαϊκό» και «ΑΧΕΠΑ» Θεσ/νίκης, για τα οποία τίθεται ως προθεσμία η 1.5.2011».
2. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 προστίθεται περίπτωση v. ως εξής: «v.Τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες στην Α΄ Ζώνη εφημερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Β΄, οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Α΄, οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές ».
3.Στο τέλος της παραγράφου 7, του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Ο αναπληρωτής Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων διορίζεται από τον Υπουργό, μεταξύ τριών ατόμων που προτείνονται από το οικείο ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου και είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή».


Υποκεφάλαιο Δ. Ρύθμιση Θεμάτων ΕΟΦ

 Άρθρο 65
1. Η παρ.2 του άρθρου 24 του ν. 1579/1985 ( ΦΕΚ Α 217) και η παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 1759/1988 ( ΦΕΚ Α 217 ) καταργούνται.
2. Προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 3 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α΄3) ως ακολούθως: «Εκδίδει με δαπάνες του ταινίες γνησιότητας, πού πρέπει να φέρουν όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και τις διαθέτει δωρεάν στους παραγωγούς και αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών. Ομοίως εκδίδει ταινίες γνησιότητας, πού πρέπει να φέρουν όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πού κυκλοφορούν στην Ελλάδα και διακινούνται από Δημόσια ή Ιδιωτικά Θεραπευτήρια ,με διαδικασίες προμήθειας κατόπιν συμβάσεων, εξωσυμβατικά ή με χρέωση σε Ταμείο Ασθενούς, και τις διαθέτει με τιμή που θα προσδιορίζεται από Υπουργική Απόφαση στους παραγωγούς και αντιπροσώπους και εμπόρους των προϊόντων αυτών. Η Ταινία εκδίδεται με δαπάνες του Ε.Ο.Φ. από τα έσοδα του τέλους ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων του άρθρου 11 παρ.1 περ.ζ, περίοδος δεύτερη του ν.1316/1983, όπως η τελευταία διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ 3. του ν.3370/2008 (ΦΕΚ Α 176). Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο σύνολό τους στον Ε.Ο.Φ. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους ετοιμότητας δεν μπορούν να αξιώσουν την χορήγηση ταινίας γνησιότητας, εάν δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΦ, καθορίζονται ο τύπος των ταινιών, ο τρόπος διάθεσης, η χρήση τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 33 του Ν.1316/1983 (ΦΕΚ Α΄3) έχουν εφαρμογή και για τα προϊόντα που κυκλοφορούν ή διατίθενται χωρίς να φέρουν ταινία γνησιότητας μετά την έναρξη ισχύος του μέτρου που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. »
3. «Η διάταξη της δεύτερης περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 12Α του ν.δ. 96/73 όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3580/2007 καταργείται.
3. Ο τρόπος ακύρωσης όλων των ταινιών γνησιότητας φαρμάκων ρυθμίζεται με τις εκδιδόμενες κατά το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 1316/83, όπως ισχύει, Υπουργικές αποφάσεις».
            4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α’ 134) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως:
«Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρείται ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και οι θυγατρικές του εταιρείες ‘ΙΦΕΤ Α.Ε.’ και ‘ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε.’».


Υποκεφάλαιο Ε. Ρύθμιση Θεμάτων Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Άρθρο 66
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/27.6.2001): Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις προστίθεται νέο εδάφιο στ) ως εξής: «στ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 περ.δ του Π.Δ. 96/2010 και κατά τα ανωτέρω, στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας δύναται να αποσπασθεί και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή με βαθμό Διευθυντή, που έχει τα τυπικά προσόντα να προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή και έχει διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του. Στις θέσεις των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή ή των Επιθεωρητών ειδικότητας Υγειονομικών Επιθεωρητών ή ειδικότητας Κοινωνικών Επιθεωρητών, πέραν των οριζομένων, δύνανται να αποσπώνται και μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με βαθμό τουλάχιστον Α` που ανήκουν στους κλάδους Π.Ε. Διαιτολόγων (περ.(ι) άρθρο 46 του Π.Δ. 95/2000(ΦΕΚ 76/A`/10.3.2000) "Οργανισμός Υγείας και Πρόνοιας" και Π.Ε. Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)».

Άρθρο 67
Η παράγραφος 10 του άρθρου 17 του νόμου 3868/2010, τροποποιείται ως ακολούθως: «10. Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), συνιστάται Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου. Ο Τομέας Ελέγχου στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α`), με υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημοσίων φορέων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για τη συγκρότηση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ που συστήθηκε στο Σ.Ε.Υ.Υ..Π., συνιστώνται οι πιο κάτω οργανικές θέσεις:
α) μια (1) θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή
β) σαράντα (40) θέσεις Διοικητικών- Οικονομικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας- Θράκης.
γ) δεκαπέντε (15) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών, εκ των οποίων οι πέντε (5) για το Περιφερειακό Γραφείο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Μακεδονίας – Θράκης.
Το θεσμικό ελεγκτικό αντικείμενο του τομέα αναφέρεται στη Δημόσια Υγεία, τη Ψυχική Υγεία και τη Διατροφή, όπως ακριβώς διαλαμβάνεται στις ισχύουσες διατάξεις (Οργανισμό, εκχωρήσεις αντικειμένων από άλλους φορείς) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ στελεχώνεται με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και δημοσίων φορέων που εποπτεύονται από αυτό.
  1. Για τις θέσεις Διοικητικών- Οικονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.
  2. Για τις θέσεις Υγειονομικών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Κοινωνικής Ιατρικής και Υγιεινολόγων, ΠΕ Υγιεινολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Διαιτολόγων και ΠΕ ΤΕΦΑΑ. Επίσης, μπορούν να αποσπώνται ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Δ/ντή ή Επιμελητή Α΄.
  1. Για τις θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής , ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό τουλάχιστον Β΄.
  2.  Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. συνίσταται αντίστοιχο Τμήμα Γραμματείας στη Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., με δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού και τρεις (3) θέσεις ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, εκ των οποίων η μία (1) θέση για το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Β. Ελλάδος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ.3,4,5,6,7,8,9,και 9 του άρθρου 4 του Ν.2920/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. ΣΤ΄ του Ν.2955/2001.
Κατά τη διενέργεια του ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ.17 του νόμου 3868/2010, οι ελεγκτές του τομέα ελέγχου καπνού και αλκοόλ δύναται να βεβαιώνουν παραβάσεις του νόμου και να επιβάλλουν πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο Ν. 3868/2010 και την ΥΑ Γ.Π. οικ.104720/25.8.2010(ΦΕΚ Β΄ 1315/25.8.2010). Οι κατά τόπο συναρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές, υποχρεούνται να συνεργαστούν ή να παρέχουν άμεση συνδρομή κατόπιν αιτήματος του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ.
Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ δύναται στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργεί να δημιουργεί παραρτήματα και υποδιευθύνσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπου κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Επίσης ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ οφείλει σε επίπεδο Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων να παρέχει την εμπειρία του προκειμένου να κατευθύνει τις Επιτροπές Υγείας και Ποιότητας Ζωής σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης του καπνίσματος, των παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας και της καταστολή.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καθορίζονται, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τομέα Ελέγχου καπνού και Αλκοόλ που δεν ορίζονται με το παρόν.
Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η δημοτική αστυνομία, οι επιθεωρητές του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.»

Άρθρο 68
Η ειδική πρόσθετη αποζημίωση του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών και βοηθών Επιθεωρητών καθώς και των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων στη Γραμματεία του ΣΕΥΥΠ, όπως αναλυτικά καθορίζονται στα άρθρα 4 και 8 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ Α 131), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α΄256), καταβάλλεται σε αυτούς και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297). Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά, που έχουν χορηγηθεί, κατά τα ανωτέρω, στους υπηρετούντες στο ΣΕΥΥΠ ως ειδική πρόσθετη αποζημίωση, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297).


Υποκεφάλαιο ΣΤ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρικών ειδικοτήτων

Άρθρο 69- Ειδικότητα Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται από έναρξη ισχύος της ως εξής: «Η άσκηση των ιατρών για την απόκτηση τίτλου των ιατρικών ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, θα πραγματοποιείται στα νοσοκομεία που έχουν αναγνωρισθεί να χορηγούν άσκηση στις ειδικότητες αυτές, με ενιαία τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών σταδίων. Η άσκηση των ιατρών στα επιμέρους της κύριας ειδικότητας τμήματα θα πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε χρονική φάση της όλης ειδίκευσης, με ευθύνη των οικείων επιστημονικών Διευθυντών.»
2.Η υπ’ αρ. Υ7α/Γ.Π.οικ 115169/09 (ΦΕΚ 1815 Β΄) Υπ. Απόφαση «Άσκηση των ιατρών για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και λοιπές ειδικότητες» καταργείται από έναρξη ισχύος της.
3. Μεταβατικές Διατάξεις: Όλοι οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις για ειδίκευση εκκρεμούσαν κατά τις 2-8-2010 στα κύρια στάδια των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης θα τοποθετηθούν για συνέχιση της ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αυτών. Ανά δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από δημοσιεύσεως του παρόντος, θα υποβάλλουν αιτήσεις, στις αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προκειμένου να λάβουν σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα, για ενιαία τοποθέτηση:
i) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για ειδίκευση στο δεύτερο στάδιο της ειδικότητας ή στο τρίτο για αυτούς που αποβλέπουν στην απόκτηση του τίτλου της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
ii) Οι ιατροί που οι αιτήσεις τους εκκρεμούσαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο ειδίκευσης ή δεύτερο για τη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
iii) Οι ιατροί των οποίων οι αιτήσεις υπεβλήθησαν για το πρώτο προκαταρτικό στάδιο των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Παιδοψυχιατρικής και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης μετά τις 2-8-2010, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής αυτών των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση ιατρού για συνέχιση της άσκησής του σε προκαταρτικό στάδιο, θα λάβει σειρά προτεραιότητας στην κύρια ειδικότητα σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για ειδίκευση στο πρώτο μέρος του προκαταρτικού σταδίου.

Άρθρο 70 - Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας
Η παρ. 1 του άρθρου. 4 του Π.Δ 213/86 « Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας» ( ΦΕΚ Α΄ 87) καταργείται.

Άρθρο71  Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής
Η παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» καταργείται αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος της.

Άρθρο  72 Ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας
Κατ’ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 1 του ΠΔ 204 1998 (ΦΕΚ Α 162  χορηγείται σε ιατρούς ο τίτλος ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, χωρίς  εξετάσεις, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συντρέχουν υποχρεωτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) η ειδικότητα της παθολογίας να έχει αποκτηθεί πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Υ4α 35455 02 (ΦΕΚ 1568 16. 12. 2002).
β) όλη ή μέρος της άσκησης στην ειδικότητα της παθολογίας, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, να έχει πραγματοποιηθεί σε παθολογική ογκολογική κλινική ογκολογικού νοσοκομείου.

Άρθρο 73
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134) αντικαθίσταται ως εξής: «ο χρόνος υπηρεσίας του ιατρού στα τμήματα, αναγνωρισμένα ή μη, του παθολογικού και χειρουργικού τομέα, συνυπολογίζεται για την απόκτηση της ειδικότητας που αυτός επιθυμεί να αποκτήσει.».


Υποκεφάλαιο Ζ. Ρύθμιση θεμάτων εθελοντισμού

Άρθρο 74
1.        Το άρθρο 5 «Μητρώα - Ειδική πιστοποίηση» του Ν 2646/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Α Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος:
Ως Εθελοντική ομάδα υγείας πρόνοιας ορίζεται η ένωση φυσικών προσώπων που συστήνεται με σκοπό την παροχή εθελοντικής προσφοράς έργου και εγγράφεται ως τέτοια στο μητρώο εθελοντών . Εθελοντικές ομάδες μπορούν να συστήνουν με απόφασή τους και νομικά πρόσωπα. Ως εθελοντικές ομάδες για τα ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στα Μητρώα εθελοντικών οργανώσεων ορίζονται εν γένει όλοι οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 3 του Ν2646/1998.
Β. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων που περιλαμβάνει όλες τις εθελοντικές ομάδες όπως οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Υγείας και Πρόνοιας αλλά και λοιπούς Ιδιωτικούς Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται από την εφαρμογή του παρόντος τόσο οι ΜΚΟ και οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ήδη υφίστανται και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας όσο και νέοι ή υπό ίδρυση φορείς αμέσως μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας τους και την πιστοποίηση τους.
Το Μητρώο αποστέλλεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου τηρείται Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων με τα στοιχεία, που αποστέλλουν οι περιφέρειες.
1.      Προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα της προηγούμενης παραγράφου οι εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα υγείας και πρόνοιας αλλά και εκείνες που πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον θα πρέπει να Πιστοποιηθούν από το ΥΥΚΑ προκειμένου να αναγνωριστεί η δράση τους.
Η Πιστοποίηση των Εθελοντικών Ομάδων που ασχολούνται με ζητήματα και δράσεις υγείας και πρόνοιας γίνεται με ένα σύστημα αξιολόγησης που θέτει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία ελέγχονται τόσο σε περιφερειακό από τις οικείες Διευθύνσεις υγείας όσο και σε εθνικό επίπεδο από τον αρμόδιο φορέα, που είναι το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 19525/2002, στις αρμοδιότητες του οποίου προστίθεται με το παρόν η αξιολόγηση και ο διεξοδικών έλεγχος των εθελοντικών ομάδων προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση και άδεια λειτουργίας αλλά και η παρακολούθησή τους με επανέλεγχο και νέα αξιολόγηση τους ανά τριετία προκειμένου να δύνανται να λάβουν μέρος στα προγράμματα του ΥΥΚΑ και να λάβουν επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται επταμελής διαρκής επιτροπή Πιστοποίησης εθελοντικών ομάδων στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές κάθε μήνα προκειμένου να ελέγξει και να αξιολογήσει τις εθελοντικές ομάδες που αιτούνται πιστοποίηση του ΥΥΚΑ.
2.      Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταθέσει κάθε εθελοντική ομάδα προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση και τα οποία τίθενται ως κριτήρια για την αξιολόγησης της είναι:
Α) Καταστατικό Ίδρυσης καθώς και Πιστοποιητικό Πρωτ/κειου τελευταίων τροποποιήσεων του καταστατικού κάθε εθελοντικής ομάδας, προκειμένου οι ελεγκτικές αρχές να πληροφορούνται:
α) Την έδρα της,
β) Την αρχική περιουσία της
γ) τις εισφορές των μελών της
δ) το καταστατικό καθεστώς κάτω από το οποίο κάποιος μπορεί να γίνει μέλος της
ε) τον αριθμό των αρχικών μελών της και κάθε τροποποίηση αυτού, εκτός εάν η είσοδος νέων μελών είναι ελεύθερη και μπορεί να εγγραφεί κάθε ενδιαφερόμενος ως συνεργάτης της
στ) τον τρόπο εκλογής του Διοικητικού συμβουλίου ή του Προεδρείου της
ζ) Τους σκοπούς της και συγκεκριμένα το αντικείμενο των δράσεών της
η) όποιες άλλες πηγές εσόδων της επιτρέπεται να διαθέτει.

Β) Σύντομο σημείωμα που περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων και κοινωνικών παρεμβάσεων, που έχει λάβει μέρος η εθελοντική ομάδα και στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά:
α) Τα έτη που έχει ενεργή δράση
β) Το ειδικότερο αντικείμενο των δράσεων της (πρόληψη, παρηγορητική αγωγή, θεραπεία, συμπτωματικοί έλεγχοι)
γ) Συγκεκριμένες δράσεις της τα τελευταία πέντε (5) χρόνια και αποτελέσματά τους
δ) Δημοσιεύματα στον Τύπο για τις δράσεις της
ε) Αρχεία και πρακτικά των συνεδρίάσεών της
στ) Συνεργασία σε δράσεις με αντίστοιχες ομάδες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
ζ) Συστατικές επιστολές μελών και προσώπων ωφελουμένων ή εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών
η) Βιογραφικά σημειώματα των βασικών ιδρυτικών μελών και συνεργατών εκ των οποίων τουλάχιστον τρείς (3) θα πρέπει να έχουν πρότερη εμπειρία σε διοργάνωση αντίστοιχων δράσεων και πανεπιστημιακή μόρφωση

Γ) Οικονομικά δεδομένα της εθελοντικής ομάδας
α) Καταμερισμός εξόδων της προηγούμενης χρήσης
β) Προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης
γ) Ισολογισμοί των τελευταίων 3 ετών
δ) Επιδοτήσεις από κρατικούς ή δημοτικούς ή περιφερειακούς φορείς
ε) Χορηγίες και Δωρεές Ιδιωτικών Φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ
στ) Ποσοστό υπηρεσιών που θα προορίζεται για κάλυψη διοικητικών αναγκών και υπηρεσιών.
3.      Αντίστοιχα, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου θα αναζητούνται και σε κάθε επανέλεγχο, προκειμένου να παρακολουθείται η δράση της εθελοντικής ομάδας, με στοιχεία που αφορούν κάθε φορά την προηγούμενη τριετία, ήτοι το διάστημα από τον τελευταίο έλεγχο.
4.      Ο Ελεγκτικός Μηχανισμός που θα εποπτεύει τις δράσεις των ομάδων αυτών, και ιδιαίτερα όσων συμμετέχουν σε προγράμματα ή δράσεις του ΥΥΚΑ, οργανώνεται σε δύο επίπεδα:
α) στις οικείες Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών
και β) στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης φορέων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του ΥΥΚΑ
5.      Οι ομάδες που έχουν εγγραφεί στα μητρώα των προηγουμένων παραγράφων πιστοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πιστοποίησης εθελοντικών ομάδων του ΥΥΚΑ. Κατόπιν επανελέγχου και σε κάθε νέα αξιολόγηση μπορεί αντίστοιχα να γίνει και άρση της πιστοποίησης με όμοια απόφαση του Υπουργού. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται εντός ενός (1) μηνός στις περιφέρειες.
6.      Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, την περιφέρεια, μπορεί να παρέχονται μόνο στις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του ΥΥΚΑ.
7.      Για τις ήδη ενεργές εθελοντικές ομάδες, ΜΚΟ ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας και συνεργάζονται με το ΥΥΚΑ ή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ, τάσσεται προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν την Πιστοποίηση και να εγγραφούν στο Μητρώο εθελοντικών ομάδων του ΥΥΚΑ.
8.      Μέχρι την πιστοποίηση των εθελοντικών ομάδων αναστέλλονται όλες οι συνεργασίες τους με το ΥΥΚΑ που αφορούσαν επιχορηγήσεις. Εντούτοις δράσεις που υλοποιεί το ΥΥΚΑ σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες μπορούν να συνεχίζονται έως την πιστοποίηση τους.
9.      Ποσοστό από τα έσοδα του ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ θα δίδεται ως επιχορήγηση μόνο προς τις εθελοντικές ομάδες που έχουν πιστοποιηθεί από το ΥΥΚΑ κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους.
10.  Δράσεις πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων μπορούν να τίθενται «υπό την αιγίδα» του ΥΥΚΑ. Το ΥΥΚΑ θα μπορεί να συνδράμει οικονομικά ή με ανθρώπινο δυναμικό, που ανήκει στο ΥΥΚΑ, στο Ε.Σ.Υ. ή σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και άλλους φορείς που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ ή να συντονίζει τις συγκεκριμένες δράσεις που τίθενται υπό την αιγίδα του.
13 Καταργείται το ΝΔ1111/72 με το οποίο τα διάφορα κοινωφελή ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να εισπράττουν ΤΡΟΦΕΙΑ, ήτοι κληροδοτήματα,
δωρεές, χρήματα ή εισφορές από τροφίμους.


Υποκεφάλαιο Η. Διοίκηση νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 75
Στο τέλος της πρώτης φράσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 81 Α) προστίθεται φράση ως εξής: «Το ίδιο πρόσωπο δύναται να καταλάβει τη θέση του Διοικητή και σε περισσότερα του ενός Νοσοκομεία. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τις πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές που αναλογούν στη μία οργανική θέση, προσαυξημένες κατά το 1/5».

Άρθρο 76– Χρήση πιστωτικής κάρτας
Στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς και σε όλα τα νοσοκομεία του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα οποιαδήποτε νομικής μορφής παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων που προέρχονται από νοσήλια, ιατροδιαγνωστικές εξετάσεις και λοιπές ιατρικές πράξεις μέσω πιστωτικών καρτών.


Υποκεφάλαιο Θ : Ρύθμιση θεμάτων ΕΚΑΒ

Άρθρο 77
1. Οι διατάξεις του άρθρου 71 και 74 του Ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.
 2. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και στις εκκρεμείς μετατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά.


Υποκεφάλαιο Ι: Ρυθμίσεις θεμάτων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 78- Ρυθμίσεις θεμάτων φορέων και κλάδων υγείας
          1.Η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας που προβλέπεται στο Ν. 3457/06 βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στα εγκεκριμένα στοιχεία του φαρμάκου, το οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλλαγίων.
Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή και η δίμηνη συνταγή στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα 121/08.
2. Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον Ν.3892/2010 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης:
α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €)
β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’ – Δ’ του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006 και
γ) για συνταγές με αγωγή διάρκειας έως και δύο (2) μηνών που εκδίδονται από ιατρούς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1ι του Π.Δ. 121/2008.
3. Οι θέσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 3458/2006 (Α΄94) και διατηρήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3569/2007 (Α΄122), μεταφέρονται στα πολιτικά γραφεία του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και μετατρέπονται σε προβλεπόμενες στην περιπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98), δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και δέκα (10) θέσεις ειδικών συνεργατών. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ισάριθμα στα ως άνω πολιτικά γραφεία του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχει την αρμοδιότητα και την εποπτεία της Γ.Γ.Κ.Α. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 23 του Ν. 3569/2007, καθώς και το τέταρτο εδάφιο του πιο πάνω άρθρου του ίδιου νόμου, το οποίο έχει προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν. 3863/2010 (Α΄115) καταργούνται. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την ημερομηνία σύστασης της θέσης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την υπ’ αριθμ. Υ262/7-9-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1507/07.09.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού.

Άρθρο 79- Εξόφληση υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές-αναδόχους υπηρεσιών
1. Για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές- αναδόχους του που απορρέουν από παρασχεθείσες προς αυτό υπηρεσίες έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή αποδοχή παρασχεθεισών υπηρεσιών μετά τη λήξη σχετικών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν νομίμως.
2. Οι οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές- αναδόχους του για τις οποίες έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών εφαρμόζεται εφόσον οι προμηθευτές-ανάδοχοι υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) αίτηση προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξόφληση των απαιτήσεων τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Η αίτηση περιλαμβάνει επί ποινή απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του προμηθευτή-αναδόχου έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναλυτικά κατ’ έτος .
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1558/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) με την οποία ο αιτών παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων και μέχρι την εξόφληση των οφειλών.
4. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών πραγματοποιείται εφόσον οι παρασχεθείσες υπηρεσίες έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί ή βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του φορέα.
5. Από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται οι υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επιχορηγούμενων από τον οποιοδήποτε φορέα προγραμμάτων για την υλοποίηση των οποίων το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτυχε ή θα τύχει ειδικής χρηματοδότησης.
6. Οι δαπάνες που προκύπτουν με την παρούσα ρύθμιση θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 80- Διευθέτηση θεμάτων προμηθειών
1. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης καθώς και προμηθευτές αυτών, που απορρέουν από προμήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή, για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισμένων του, κατ’ εφαρμογή των καταργηθεισών με το άρθρο 37 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.2955/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλο επείγοντα τρόπο.
2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προμήθεια, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων και συναφών με αυτές υπηρεσιών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν.3846/2010.


Υποκεφάλαιο ΙΑ: Ρύθμιση θεμάτων Προνοιακών Ιδρυμάτων

Άρθρο 81
1. Στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ο οργανισμός του οποίου εγκρίθηκε με το ΠΔ 384/1990 (ΦΕΚ 152 Α΄) τροποποιείται το άρθρο 15 και από τη Γ΄ κατηγορία ΔΕ μετατρέπεται μία (1) θέση του κλάδου (ΔΕ) Βοηθών Νοσοκόμων σε μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικός, η οποία θέση ορίζεται ως θέση οδηγού αυτοκινήτων και οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού διαρθρώνονται πλέον στον κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων θέσεις εννέα (9) και στον κλάδο ΔΕ Τεχνικός θέσεις πέντε (5), εκ των οποίων ορίζονται δύο (2) θέσεις οδηγού αυτοκινήτων.
2. Στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π Παιδιών Αθηνών) ο οργανισμός του οποίου εγκρίθηκε με το ΠΔ 156/2009 (ΦΕΚ Α΄198) τροποποιείται το άρθρο 10 και από τη κατηγορία ΥΕ μετατρέπονται τρείς (3) θέσεις του κλάδου Υ.Ε Προσωπικού Καθαριότητας σε τρείς (3) θέσεις του κλάδου Υ.Ε Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Πρακτικών Νοσοκόμων και οι μόνιμες θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται πλέον στον κλάδο Υ.Ε Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού θέσεις δέκα εννέα (19) και στον κλάδο Υ.Ε Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις (5). Οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Π.Χ Παιδιών Αθηνών) σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 10Κ/2008 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ 639/28.11.2008 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) διορίζονται στις ανωτέρω κενές οργανικές θέσεις.


Υποκεφάλαιο ΙΒ: Θέματα ΟΠΑΔ

Άρθρο 82
Η θητεία των ιατρών ελεγκτών, οι οποίοι αρχικά είχαν διορισθεί με τριετή θητεία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη συνέχεια μετατάχθηκαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α 91), έχουν διαπιστωθεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου και έχουν μεταφερθεί αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση (τριετή θητεία), στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου από την 26 Ιουνίου 2004, βάσει του άρθρου 24 του Ν. 3293/2004 ανανεούται προ της εκάστοτε λήξεως της συμβάσεως εργασίας με απόφαση του Υπουργού υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ίσο χρονικό διάστημα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΛ. ΚΑΤΣΕΛΗΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΑ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: