17 Μαΐ 2009

Δημοσιευτηκε το ΦΕΚ για το εφαπαξ βοηθημα του 2009

Αρ. Φύλλου 68
5 Μαΐου 2009
Άρθρο 17
Εισοδηματική πολιτική
1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, με εξαίρε−
ση τους δικαστικούς λειτουργούς, το κύριο προσωπι−
κό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και
τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),
χορηγείται για το έτος 2009, εφάπαξ ποσό έκτακτης
οικονομικής παροχής με βάση το ύψος των συνολικών
μηνιαίων αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένων και
των πάσης φύσεως επιδομάτων, πλην οικογενειακής
παροχής, που καταβάλλονταν την 31.12.2008, ως κά−
τωθι:
α) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι χίλια πεντα−
κόσια ευρώ (1.500 €), ποσό πεντακοσίων ευρώ (500 €).
β) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από χίλια πεντα−
κόσια ένα ευρώ (1.501 €) μέχρι χίλια επτακόσια ευρώ
(1.700 €), ποσό τριακοσίων ευρώ (300 €).
2. Τα ανωτέρω ποσά δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση,
τέλος και φόρο εισοδήματος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής
των ποσών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7 Μαΐ 2009

Απο το νοσοκομειο Συγγρου

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο . Δεν πάει άλλο . Η επίθεση συνεχίζεται και κλιμακώνεται εναντία στα δικαιώματα μας . Θέλουν να φορτώσουν την κρίση στην πλάτη μας!

Η έλλειψη προσωπικού και η εντατικοποίηση τής δουλειάς μας εξουθενώνουν καθημερινά. Οι μισθοί μας παγώνουν , το εισόδημα μας μειώνεται και λεηλατείται. Νέα αντιασφαλιστικά μέτρα ετοιμάζονται με πρώτο βήμα την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών . Οι εργασιακές σχέσεις γίνονται λάστιχο , τα εξαντλητικά ωράρια ,τα οφειλόμενα ρεπό , ο εξαναγκασμός να παίρνουμε την κανονική μας άδεια ακόμα και όταν δεν την θέλουμε έχουν γίνει καθεστώς.Οι εργολάβοι πάνε και έρχονται και η πολιτική της ιδιωτικοποίησης διευρύνεται με εργαζόμενους που ξεζουμίζονται κυριολεκτικά , ενώ απειλείται ευθέως η μονιμότητα μας για να διευρυνθεί το πεδίο δράσης του κεφαλαίου . Το Νοσοκομείο δεν αναγνωρίζεται ως ανθυγιεινός χώρος .

Τα παιχνίδια για τις υπερωρίες γίνονται για να μας διασπάσουν και να μας αποπροσανατολίσουν από την πάλη για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας .

Για όλους αυτούς τους λόγους μια σειρά Νοσοκομεία πανελλαδικά βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, να κινητοποιηθούμε και εμείς ξεκινώντας από σήμερα .

Με αιτήματα :

 Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικό.
 Πραγματικές αυξήσεις – όχι στη μείωση των μισθών .
 Ίσες ώρες σε όλους και με τον ίδιο τρόπο .
 Όχι στα νέα αντασφαλίστηκα μέτρα .
 Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και το χτύπημα της μονιμότητας .
 Πενθήμερο - δικαιούμενα ρεπό - ανθρώπινα ωράρια
 Χαρακτηρισμός του χώρου ως ανθυγιεινού με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Διαμαρτυρίας 9 Π.Μ.
ΣΤΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΤαξική πορεία